BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GP-BCT

Hà Nội, ngày…tháng…năm .....

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp lại lần thứ...)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày ....tháng...năm ....(6)

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số … ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Cho phép.................................................................….….......................(1)

Trụ sở tại……………………………......., điện thoại……........…, Fax..............;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:..................................(3)

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:..........................................................(4)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

>> Xem thêm:  Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm..../.

Nơi nhận:
- ……..… (1);
- ………..(5);
- Lưu: VT, …….(2).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,
chữ ký và có đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi công suất thiết kế (lít/năm).

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

(6): Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (Mẫu biên bản số 08)