>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    0986.386.648

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

--------------------

Số:         /GP-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------           

   …… , ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

(GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng  … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng …  năm … của …..(Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ...,

CHO PHÉP:

Điều 1: …….(Tên tổ chức đề nghị cấp phép).

- Được tổ chức chương trình: “……… tên chương trình”

(Kèm theo nội dung chương trình và danh sách người tham gia).

- Thời gian: ….

- Địa điểm: …..

- Chịu trách nhiệm chương trình: ….(ghi rõ tên, chức danh người đại diện theo pháp luật của tổ chức được cấp phép).

Điều 2: Yêu cầu cơ quan cấp phép, ………..(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép), các nghệ sĩ, diễn viên thực hiện đúng nội dung Giấy phép này và các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Đơn vị tổ chức;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT; P…(01); …

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

 (Chữ ký, dấu)