MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI (dành cho xe ôtô)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Kích thước: 120 mm x 180 mm.

1. Mặt trước:

UBND TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

Số: ……. / ……

Cấp cho xe số:................................... Loại phương tiện:..........................................................

Nhãn hiệu xe:............................................ Màu sơn:................................................................

Cơ sở đào tạo:........................................................................................................................

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ ………đến: …….)

 

Có giá trị:.............................................

Từ ngày ……/…../……

Đến ngày …./…../……

(Giy phép xe tập lái ch có giá trị khi Giấy chứng nhận kim định an toàn kỹ thuật và bo vệ môi trường của xe còn giá trị sử dụng).

............, ngày  tháng …. năm 20…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mặt sau: In chữ “TẬP LÁI” theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 90.