CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

 PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

                 

               Kính gửi:............................

 

 

Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........…………

Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..

Số điện thoại: …………..…………….....................................................

Email: .......................................................................................................

Số Fax: ……...........………......................................................................

                                                    

Yêu cầu chứng thực về: ...........................................................................

............................................................................................................................

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.……………………………………….........………....................…........……

2.........................................................................................................….......…..

3.…………....………………………….........………....................……........…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6..........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

 

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........  

 NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU  NGƯỜI NỘP PHIẾU
 (Ký và ghi rõ họ tên)      (Ký và ghi rõ họ tên)