(MẶT TRƯỚC)

Tên đơn vị:                                    

Địa chỉ:

Số điện thoại:

LOGO

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Số hiệu:


Ảnh 3x4

Họ tên:........................................................................

Ngày sinh:...................................................................

Chức danh:..................................................................

Ngày hết hạn:..............................................................

 

 

 

Ngày……tháng……năm 20
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

(S hiệu: Ghi số hiệu quy định tại chứng chỉ kiểm định viên)

 

(MẶT SAU)

 

PHẠM VI KIỂM ĐỊNH

 

 

 

(Phạm vi kiểm định của kiểm định viên trong chứng chỉ)

 

 

 

 

 

Thẻ có kích thước (86mm x 54mm)

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền lợi của người lao động

>> Xem thêm:  Ai là người chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn lao động?