TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ CẬN NGHÈO NĂM ..... CẤP XÃ/HUYỆN/TỈNH

(Kèm theo Công văn/Quyết định số ..../.... ngày ..... tháng ..... năm 20... của .....)

TT

Thành phố/ Thị xã/ huyện/

Tổng số hộ dân cư

Số hộ cận nghèo đầu năm

(Theo Quyết định đã phê duyệt của UBND tỉnh)

Diễn biến hộ cận nghèo trong năm

Số hộ cận nghèo cuối năm

Số hộ thoát cận nghèo

Số hộ tái cận nghèo

Số hộ cận nghèo phát sinh

Số hộ

Trong đó Hộ DTTS

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ DTTS

Tỷ lệ %

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ

Tỷ lệ %

Số hộ DTTS

Tỷ lệ %

I

Khu vực thành thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng