Tỉnh, thành phố: …………

 

 

TNG HỢP VỐN HUY ĐỘNG ĐU TƯ XÃ HỘI NĂM 2015 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

CH TIÊU

TH 2011

TH 2012

TH2013

TH 2014

DT 2015

ƯTH 2015

DT 2016

SO SÁNH

ƯTH2015/ TH 2014

DT2016/ƯTH 2015

A

1

2

3

4

5

6

7

8=6/4

9=7/6

Tổng vn đầu tư xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn vốn tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn doanh nghiệp ngoài nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn vốn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng ... năm 2015
TM. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…
Chủ tịch