Mẫu CC07 ban hành m theo
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

……………………………(1)
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:……../GXN-CCCD

 

 

GIẤY XÁC NHẬN
SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

.................................................................................................................. (1), xác nhận:

Họ và tên:................................................................ ; Gii tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………../…………..

Nơi thường trú:...................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

Số CMND đã được cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Công an............................................................. cấp ngày………tháng………năm……………

Nay được cấp th CCCD số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày………..tháng…………năm………..

 

>> Xem thêm:  Hỏi về thủ tục xác nhận ngày tháng trên giấy khai sinh ?

 

…….., ngày………tháng……..năm………
…………………(2)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị cp giy xác nhn.

(2): Ghi chức danh của người có thm quyền cấp giy xác nhận.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc lấy giấy xác nhận chứng minh thư nhân dân ?