- Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể Hợp tác xã;

- Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Hợp tác xã hoặc Quyết định của Chủ tịch hội đồng giải thể do UBND nơi cấp Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh thành lập (theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2004);

- Xác nhận của Ngân hàng nơi Hợp tác xã mở tài khoản (trường hợp Hợp tác xã không mở tài khoản tại Ngân hàng, Hợp tác xã cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

- Hợp tác xã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể trên tờ báo viết trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể).

- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.

- Thông báo đối týợng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Hợp tác xã chưa đăng ký mã số thuế).

-  Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 6 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trýớc pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).

MINH KHUE LAW FIRM