Hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh – theo mẫu;

2. Quyết định thành lập Công ty của Cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;

3. Điều lệ Công ty đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê: Tổng giám đốc Công ty đối với Công ty có Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty đối với Công ty không có Hội đồng quản trị.

5. Các loại giấy tờ khác:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc có chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại

Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP (đối với Công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (biên tập)

>> Xem thêm:  Đang làm trong doanh nghiệp nhà nước có được kinh doanh bên ngoài không ?

>> Xem thêm:  Nên cải cách doanh nghiệp nhà nước như thế nào ?