Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH

SỐ: 2805/2013/MKLAW- ........./GT

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày … tháng ….. năm 2013, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A:

Địa chỉ:  

Đại diện:

SChức vụ:

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINHKHUE (MKLAW)

Địa chỉ: Số ...., đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 9916057                                         

Email: contact@sunlaw.com.vn                           Website: www.luatminhkhue.vn

Người đại diện: Ông LÊ MINH TRƯỜNG         Chức vụ: Giám đốc

Trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn:

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Bên A trước khi giải thể hộ kinh doanh.

- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Bên A tiến hành thủ tục xin giải thể hộ kinh doanh tại cơ quan đăng chức năng;

- Tư vấn cho Bên A về thủ tục quyết toán thuế khi tiến hành giải thể;

2.2 Thời hạn tư vấn:

- Thời hạn soạn bộ hồ sơ để giải thể hộ kinh doanh: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Bên B và Bên A có hiệu lực và Bên A đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bên B.

- Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng không nợ đọng thuế: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

- Thời hạn để hộ kinh doanh được cấp thông báo giải thể hộ kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là .....000.000VNĐ (bằng chữ: ............ ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng được thanh toán làm 2 lần.

Lần 1: Thanh toán ....................000.000 VNĐ (Bằng chữ: ............triệu đồng chẵn) ngay khi ký hợp đồng.

Lần 2: Số còn lại được thanh toán sau khi sau khi hoàn thành hợp đồng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm: Phí, lệ phí nhà nước và các khoản nợ thuế, phạt thuế của Bên A.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành thủ tục.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Điều 2 của Hợp đồng này.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A Phí tư vấn.

- Bàn giao cho Bên A Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A theo quy định của pháp luật.

- Báo trước cho người đại diện của Bên A có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LUẬT LIÊN QUAN: