NỘI DUNG YÊU CẦU:

Anh Tùng vào làm việc tại công ty TNHH ABC theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2020. Anh Tùng là người có năng lực nên công ty muốn được cử Anh đi học ở Nhật Bản để nâng cao trình độ sau này về làm việc lâu dài cho công ty. Thời gian học là 01 năm và tổng chi phí khoảng 05 triệu USD do công ty chi trả.

Theo anh, (chị) công ty nên đàm phán và soạn thảo hợp đồng với Anh Tùng như thế nào để sau khi học sẽ phải về làm việc cho công ty.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH:

 • Bộ luật lao động năm 2019
 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
 • Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xa hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Hợp đồng lao đồng giữa Công ty TNHH ABC và anh Tùng:

CÔNG TY TNHH ABC

Số: /2020/HĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2019;

Căn cứ vào Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ vào Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ vào sự thỏa thuận và nhu cầu của hai bên, chúng tôi bao gồm:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Bên A): Công ty TNHH ABC.

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

Chức vụ: ........................................................... Quốc tịch: Việt Nam

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (Bên B): Nguyễn Văn Tùng

Sinh ngày: .......................................................... Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú:

CMND số: ................................cấp ngày: ...................tại:........................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3): Không xác định thời hạn.
 • Địa điểm làm việc (4): ...........................................................................
 • Chức vụ : ..............................................................................................
 • Công việc phải làm (5): ..........................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc (6): ...............................................................................................
 • Được cấp phát dụng cụ làm việc:..............................................................................
 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động nơi làm việc: ...................................................

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

3.1 Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): ..............................................................................................
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): .....................................................................................
 • Hình thức trả lương: ..............................................................................................................
 • Phụ cấp: ..................................................................................................................................
 • Được trả lương vào các ngày mồng 10 hàng tháng hoặc ngày kế tiếp nếu ngày này là cuối tuần hay ngày lễ
 • Tiền thưởng: ..........................................................................................................................
 • Chế độ nâng lương: ...............................................................................................................
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định pháp luật lao động và quy định công ty.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Được nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019.
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 và Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,
 • Chế độ đào tạo (11): Được đào tạo tuỳ theo yêu cầu và thời điểm để làm việc ổn định tại công ty theo quy chế nội bộ về đào tạo của công ty.

3.2 Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): Theo quy định pháp luật lao động và quy định công ty

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

4.2 Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (điều chuyển, tạm ngừng việc...).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
 • Hợp đồng này làm tại trụ sở công ty ngày ...... tháng...…năm…….

Người lao động

Người sử dụng lao động

Giám đốc

(ký tên)


​2. Hợp đồng đào tạo nghề giữa Công ty TNHH ABC và anh Tùng:

CÔNG TY TNHH ABC

Số: /2020/HĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

- Căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH ABC được thông qua ngày…..tháng …năm…;

- Căn cứ vào Hợp đồng lao động số … ký kết ngày … tháng….năm…..giữa TNHH ABC và Ông Tùng;

- Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của các bên, chúng tôi bao gồm:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A)

Chúng tôi, một bên là Ông (bà): ............................................................... Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: .................................................................................................................................................

Đại diện cho (1): CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ................................................................................................................................

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Và một bên là Ông: Nguyễn Văn Tùng Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: ..............................................................................................................................................

Nghề nghiệp (2): .........................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................................

CMND số: cấp ngày: tại: ................................................................................................................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Khóa học đào tạo

Bên A đồng ý cử và Bên B đồng ý tham gia khóa đào tạo nghề như sau:

- Tên khóa học: …................................................................................................................................

- Do Trường/Trung tâm/Công ty/Tổ chức: ….........................................................................................

- Địa điểm tổ chức: Nhật Bản

- Thời gian tham gia: 12 tháng

Thời gian bắt đầu: ngày……tháng…..năm……

Thời gian kết thúc: ngày……tháng……năm…..

Điều 2: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc lâu dài cho công ty.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên A

3.1 Nghĩa vụ:

 • Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.
 • Hỗ trợ bên trong các vấn đề về pháp lý, ăn ở, học tập tại Nhật Bản.
 • Đảm bảo cung cấp đủ kinh phí theo đùng chương trình đã cam kết , bao gồm các chi phí sau:

- Học phí: .......................................................................................................................................................

- Tài liệu, thiết bị học tập: ................................................................................................................................

- Lệ phí (Visa, Hộ chiếu…) ................................................................................................................................

- Tiền lương: .................................................................................................................................................

- Tiền đóng BHXH, BHYT: ................................................................................................................................

- Chi phí đi lại: ....................................................................................................................................................

- Chi phí sinh hoạt: ............................................................................................................................................

Tổng chi phí: 5.000.000 USD (Bằng chữ: Năm triệu đô la Mỹ)

3.2 Quyền hạn:

Công ty có quyền yêu cầu bên B hoàn trả chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

 • Bên B không hoàn thành khóa đào tạo vì bất kỳ lý do nào, trừ trường hợp lý do bất khả kháng.
 • Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;
 • Bên B bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật;
 • Bên A và Bên B thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động, trừ trường hợp các bên thỏa thuận không bồi thường chi phí đào tạo.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên B

4.1 Nghĩa vụ:

 • Tham dự đầy đủ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khóa đào tạo và đảm bảo hoàn thành khóa đào tạo đúng thời hạn 01 năm, trừ trường hợp bất khả kháng.
 • Bên B tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác tại nơi đào tạo.
 • Cam kết tiếp tục làm việc lâu dài cho Bên A sau khi được đào tạo, kể từ khi được cử đi đào tạo trở về.
 • Sau khi được đào tạo, Bên B phải làm việc cho bộ phận mình đang làm việc và chịu sự phân công, sắp xếp của Bên A. Trong trường hợp Bên B muốn được thuyên chuyển sang Bộ phận/Đơn vị khác của Bên A thì phải được sự đồng ý của Giám đốc Bộ phận/Đơn vị của mình.

4.2 Quyền hạn:

Bên B có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Điều 5: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

 • Trường hợp bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên A.
 • Bên cạnh việc phải thanh toán cho công ty toàn bộ chi phí như trên, Bên B còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên B do vi phạm hợp đồng với mức chi phí gấp 2 lần chi phí đào tạo trên. Thời gian bồi hoàn là 01 tháng kể từ khi phát sinh các căn cứ hoàn trả chi phí đào tạo.

Điều 6: Sự kiện bất khả kháng

 • Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng này được hiểu là sự kiện xảy ra sau thời điểm ký kết hợp đồng này, mà các bên không có khả năng dự đoán, kiểm soát và ngăn chặn như: thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, thay đổi chính sách của Chính phủ…
 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng như đã nêu ở trên, các bên sẽ được miễn trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ.

Điều 7: Điều khoản thi hành

 • Hai bên tự nguyện cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi tại thỏa thuận này.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này sẽ được hai bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận giải quyết. Trường hợp các bên không đạt được sự thỏa thuận thống nhất thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án cấp có thẩm quyền để giải quyết.
 • Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN A

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

BÊN B

(ký tên)

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê