>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ

Hôm nay, ngày.....tháng....năm 20....., tại địa điểm: ............, .......Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO MƯỢN NHÀ: .....................................................................

Đại diện bởi: Ông/ Bà...........

Chức vụ:...............................

Địa chỉ:.................................

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A.

BÊN MƯỢN NHÀ: .................................................................................

Đại diện bởi: Ông/Bà........

Chức vụ:.............................

Địa chỉ:...............................

Trong văn bản này gọi tắt là bên B.

Hai bên thống nhất thoả thuận giao kết việc cho mượn nhà với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A là chủ sử dụng hợp pháp (theo hợp đồng thuê số xxx/2019/VIT – KEIA) giữa Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp và Thương mại (VIT Co., Ltd) và Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc đồng ý cho bên B mượn và bên B đồng ý mượn của bên A căn phòng: số ….Tầng ... Toà nhà VIT, .... Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Có đặc điểm như sau:

Tổng diện tích sử dụng chính là: …. m2

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH, THỜI HẠN MƯỢN NHÀ

Mục đích mượn: Bên B sử dụng căn phòng nói trên để làm trụ sở văn phòng đại diện;

Thời gian mượn: .… năm từ ngày / / 20.. đến ngày / /20...

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1 Đảm bảo quyền sử dụng căn nhà nói trên cho Bên B trong toàn bộ thời hạn đã cho mượn một cách ổn định;

3.2 Đòi lại nhà sau khi đã hết thời hạn cho mượn;

3.3 Giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bên B sử dụng nhà và các công trình điện, nước, các công trình khác có liên quan;

3.4 Đứng ra bảo vệ bên B khi có hành vi của bên thứ 3 cản trở bên B sử dụng nhà;

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 Sử dụng diện tích nhà được mượn theo đúng những cam kết nêu trên về diện tích, thời hạn và mục đích;

4.2 Thanh toán đầy đủ các chi phí điện nước và các chi phí khác do Nhà nước quy định đối với diện tích nhà đang mượn;

4.3 Không được cho bên thứ 3 sử dụng nhà mà không có sự đồng ý của Bên A;

4.4 Trả lại nhà khi hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 5. NHỮNG CAM KẾT CHUNG

5.1 Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

a. Thời hạn mượn nhà theo điều 2 đã hết mà hai Bên không có thỏa thuận gì khác;

b. Bên B vi phạm thoả thuận đã cam kết, bị bên A nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường vật chất cho Bên B;

5.2 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong Hợp đồng với tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp có tranh chấp, Hai Bên trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng gồm 02 trang không tách rời về mặt nội dung đã thoả thuận.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---------------

AGREEMENT ON AUTHORIZING USING LOCATION

Today, September…20..., at: ......., 519 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi.

We include:

DELEGATOR:........................................................................................

Represented by: Mr……….

Position:...............................

Address:...............................

Hereinafter refer to as Party A

DELEGATE:.............................................................................................

Represented by : Mr...........

Position:..............................

Address:..............................

Hereinafter refer to as Party B

Both Parties unanimously sign the agreement for lend office with the content as follows:

ARTICLE1. AGREEMENT'S CONTENT

Party A is the legal user of this location (according to the Lease Contract No. xxx/2019/VIT – KEIA) between VIT Co., Ltd and Korea – Vietnam Environmental Industry Association who authorizes Party B to use the location: No…...., 519 Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi with the following characteristics: (please to describe this location)

Total of area: …. m2 (the using location)

ARTICLE 2. PURPOSE AND DURATION

Purpose: Party B uses the above location to make their representative office;

Duration: ....months from ././....to././...

ARTICLE 3. PARTY A’S RIGHTS AND OBLIGATION

3.1 To ensure the right to use the above location of Party B during the time of agreement stably;

3.2 To take back the location after the time of agreement ends;

3.3 To help, create good condition for Party B to use the location and electricity, water and other relevant services;

3.4 To protect Party B from the third party’s prevention when using the location.

ARTICLE 4. PARTY B’S POSIBILITY

4.1 To use the location in agreement according to the above mentioned commitment on its area, duration and purpose; 4.2 To pay the fee for electricity, water and other services defined by State’s regulation towards this location;

4.3 Must not let the third party use this location that has no Party A’s permission; 4.4 To return the location when duration ends.

ARTICLE 5. GENERAL COMMITMENTS

5.1 The agreement is terminated in these following cases:

a. The duration ends according to Article 2 without any other agreements of the two parties.

b. If Party B breaches the commitment in the agreement that is warned by Party A more than once, Party A has the right to unilaterally terminate the agreement who do not compensate anything to Party B.

5.2 Both parties commit to implement content of the agreement with their cooperation and goodwill. In case dispute happens, the two parties will meet each other for negotiation. If negotiation is impossible, the two parties will take the dispute to the competent court.

ARTICLE6. AGREEMENT'S VALIDITY

The agreement includes two pages with the agreed content.

The agreement is valid from the date of signing. It is made of two copies which has the same legal effect and each party keeps one copy.

ON BEHALF OF PARTY A

ON BEHALF OF PARTY B