CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

 

Chúng tôi gồm có:

Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cầm đồ và cầm cố các vấn đề pháp lý liên quan ? Mạo danh cắm xe người khác có phạm tội ?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

 

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Phân tích bảo lãnh và thế chấp.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

>> Xem thêm:  Có thể đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng ?

           

1. Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

 

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): .....................................................................

....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 

 

ĐIỀU 2

TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo .......................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.

............................................................................................................................... (5), cụ thể như sau:

 

- Địa chỉ : .............................................

- Căn hộ số: ...................... tầng ........................

- Tổng diện tích sử dụng: ......................

- Diện tích xây dựng: ...................................          

- Kết cấu nhà: .............................................

- Số tầng nhà chung cư: ................tầng

 

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất:

>> Xem thêm:  Cho bạn mượn sổ đỏ để cầm cố vay tiền làm ăn phải làm thế nào để đòi lại?

 

- Thửa đất số: ...............................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

>> Xem thêm:  Cách xây dựng giáo trình cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư.

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.................................................................................................................. 

 

 

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ......................đồng

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(bằng chữ: ...................... ........... đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........

           

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Nghĩa vụ của bên A:

- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;

- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;

>> Xem thêm:  Phân biệt thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở với thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

2. Quyền của bên A:

- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;

- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Nghĩa vụ của bên B:

>> Xem thêm:  Tư vấn hồ sơ và thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ?

- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;

- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

 

2. Quyền của bên B

- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

 

ĐIỀU 6

VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

>> Xem thêm:  Hợp đồng ủy quyền cho người thân mượn sổ đỏ để thế chấp tại ngân hàng

           

            1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.

 

2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên .................. chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 7

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):

..................................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Đăng ký ngành nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

           

            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuộc lại nhà đất đã cắm cho ngân hàng?

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này

a) Căn hộ không có tranh chấp;

b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

>> Xem thêm:  Thắc mắc về thế chấp tài sản của vợ do được tặng cho ?

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

>> Xem thêm:  Hỏi về việc thế chấp quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung của vợ chồng ?

................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                       

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất thuê tại khu công nghiệp ?

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại ............................... ..........(12), tôi ....................... ............, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ...................... .......... tỉnh/thành phố ........................... 

 

CHỨNG THỰC:

 

- Hợp đồng thế chấp bằng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ....................... và bên B là ……..........................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

         

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

- ............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................(13)

 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

            + Bên A ...... bản chính;

            + Bên B ....... bản chính;

            Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

 

            Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)