>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

1. Mẫu Hợp đồng thử việc tiếng Anh

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng anh

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

PROBATIONARY CONTRACT

To day, date…. month ….. year……, at head office address company ………………...........We are include:

THE EMPLOYER

Company: ……………………………………………………………

Business code: ………………………………………………………

>> Xem thêm:  Thử việc bao lâu thì phải ký hợp đồng lao động ? Các chế độ được hưởng khi thử việc

Represent by Mr/Mrs:………………………………………………

Position: ………………………………………………………………

Head office Address: ……………………………………………..…

Tel: ……………………………………………………………………

THE APPRENTICE

Full name: ……………………………………………………………

Date of birth: …………………………………………………………

Identity Card/Citizenship identity/Passport No.:…………..………

Residential address: …………………………………………...……

The employer and the apprentice, through friendly negotiation have signed this contract and agreed to the term and conditions stipulated below:

>> Xem thêm:  Khiếu nại lần đầu đối với công ty không trả lương khi thôi việc ?

Working hours and location.

  1. Working hours:
  • In the morning: From ……. to ……….;
  • In the afternoon: From …… to ………; and hour(s) for rest, exclusive of working hours

- Working location: ……………………………………………………

2. Probationary period

The probationary period is ….. calendar days from …./…./…... During the probationary period, if your working performance does not meet required standards. The Probationary Agreement as agreed to by both contracting parties and as stated therein, will be immediately terminated by written notice from the Company. Your rights and obligations during the probationary period are in accordance with the current labour law.

Article 3. Labor contract

Subject to the result of the probationary period as set out in Article 2 herein, the Company will sign with you an indefinite term labour contract with definite term of 12 months, excluding the probationary period. Your salary and other employment benefits will be in accordance with the contents set out in Article 5 herein.

Article 4. Duties and Responsibilities

Performing work in accordance with professional titles under the management and administration of the Board of Directors (and individuals appointed and authorized by the Board of Directors).

Article 5. Income

1. Your monthly remuneration package will be as follows:

>> Xem thêm:  Không ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc có được không?

  1. Basic salary: ………………. VND per month.
  2. Bonus: …………………………… VND per month.
  3. Allowance:………………………… VND per month.

As per the Company’s policy from time to time.

2. The basic salary is subject to the withholding by the Company of social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions and personal income tax in accordance with current laws of Vietnam.

3. The bonus scheme is calculated and paid with respect to Key Business Indicators measuring your level of performance on a [monthly] [quarterly] basis and can be changed as per the Company’s policy from time to time.

4. Method of payment: the above income will be paid via bank transfer.

5. Date of payment: on the 15 of each month.

6. Pay rise policy: as provided by the Labour Code of Vietnam and internal policies and the Collective Labour Agreement, if any, of the Company.

Article 6. Confidentiality duty for the Confidential Information, technological secrets and trade secrets

1. Confidential Information means any data or information that is the proprietary of the Company and not generally known to the public, whether in tangible or intangible form, whenever and however disclosed, including, but not limited to all visual, oral, written and/or electronic information and data, materials or know-how regarding the Company’s past, present or future. Within the scope of this Probationary Agreement, the Confidential Information also will include all information sourced from such Confidential Information.

2. You must not disclose, destroy, copy, make available, or misuse of the Confidential Information, technological secrets, business or other matters of the Company in any form or use the facilities of the Company for personal or private purposes at the expenses of the Company or those of its distributors, business partners or potential customers.

3. You may only use the Confidential Information for the purposes related to your duties with the Company and must not take out business records or documents from the Company’s premises without prior written approval of the Director.

>> Xem thêm:  Quy định về thời gian thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động ?

4. Breach of any provision of this confidentiality duty may make the Company not sign the labour contract with you as stipulated at Section 2 of this Probationary Agreement and you must compensate the Company for any damages incurred by the Company in accordance with the laws of Vietnam.

5. Your obligations of confidentiality under Section 7 herein will still survive after the expiry or the termination of this Probationary Agreement.

Article 7. Other agreements

1. Labour protection equipment to be provided to you will be applied according to the Company’s policy from time to time.

2. All other benefits, if any, will follow the Labour Code of Vietnam, the Collective Labour Agreement, if any, and the Company’s prevailing Policies.

3. This Probationary Agreement is valid within ……….. calendar days as from …/…./….. to …../…./….

4. This Probationary Agreement is made into 02 (two) original copies and will take effect from the signing date hereof, in which 01 (one) original copy will be filed at the Company’s office and 01 (one) original copy will be delivered to apprentice.

THE EMPLOYER THE APPRENTICE

2. Mẫu Hợp đồng thử việc tiếng Việt

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không?

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng việt

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày … tháng… năm ….. tại trụ sở công ty ……………………………………….. chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty: ………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………

Đại diện Ông/Bà: …………………………………..

Chức vụ:……………………………………….……

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………

Điện thoại: …………………………………………

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

NGƯỜI THỬ VIỆC

Họ và tên: …………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ……………………

Địa chỉ cư trú: ………………………………………

Người sử dụng lao động và người thử việc trên tinh thần thỏa thuận hữu nghị cùng thống nhất ký kết hợp đồng sau với các điều khoản dưới đây.

Điều 1. Thời giờ và địa điểm làm việc

1. Thời giờ làm việc

- Sáng: Từ … giờ đến ….. giờ;

- Chiếu: Từ … giờ đến …… giờ; và giờ nghỉ trưa, không tính vào thời giờ làm việc.

>> Xem thêm:  Công ty phải thử việc trước hay học việc trước? Quy định về học việc

- Địa điểm làm việc: ……………………………………

2. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc ……. ngày dương lịch kể từ …../…../…... Trong thời gian thử việc, nếu công việc của người thử việc không đạt các yêu cầu như hai bên đã thỏa thuận, thì Hợp đổng thử việc này sẽ chấm dứt ngay lập tức bằng một thông báo bằng văn bản của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ của người thử việc trong thời gian thử việc sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Điều 3. Hợp đồng lao động

Tùy thuộc vào kết quả của thời gian thử việc như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng thử việc này, Công ty sẽ ký với người thử việc một hợp đổng lao động xác định thời hạn là 12 tháng, không bao gồm thời gian thử việc. Lương và các lợi ích của người thử việc sẽ phù hợp với nội dung tại Điều 5 của Hợp đồng thử việc này.

Điều 4. Công việc và trách nhiệm

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Điều 5. Thu nhập

1. Người thử việc được hưởng thu nhập hằng tháng như sau:

a) Lương cơ bản: ……………….VNĐ mỗi tháng;

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi nghỉ việc trong thời gian thử việc như thế nào ?

b) Thưởng: …………………………… VNĐ mỗi tháng;

c) Phụ cấp:………………………… VNĐ mỗi tháng;

và theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm

2. Lương Cơ bản được Công ty khấu trừ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

3. Tiền thưởng được xác định theo các Tiêu chuẩn Đánh giá Kinh doanh chính của người thử việc trong từng tháng và thay đổi theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

4. Hình thức thanh toán: Thu nhập sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản.

5. Ngày thanh toán: vào ngày 15 của mỗi tháng.

6. Chế độ nâng lương: theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, các chính sách nội bộ và Thỏa ước lao động tập thể, nếu có, của Công ty.

Điều 6. Nghĩa vụ bảo mật Thông tin mật, bí mật cống nghệ và bí mật kinh doanh.

1. Thông tin mật nghĩa là tất cả mọi dữ liệu hoặc thông tin thuộc quyền sở hữu của Công ty mà không phải là thông tin đã được biết đến rộng rãi, dù được thể hiện dưới hình thức vô hình hay hữu hình, bất kể được tiết lộ vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các thông tin người thử việc có thể nhận biết được, bằng lời nói hoặc bằng văn bản và/hoặc dữ liệu và thông tin điện tử, tài liệu hay bí quyết liên quan đến Công ty, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Trong phạm vi của Hợp đồng thử việc này, Thông tin mật cũng bao gồm toàn bộ và tất cả các thông tin có nguồn gốc từ Thông tin mật.

>> Xem thêm:  Hỏi về thời gian thử việc và mức lương thử việc theo quy định mới ?

2. Người thử việc không được tiết lộ, phá hủy, sao chép hoặc để lộ, trục lợi hoặc sử dụng Thông tin mật, bí mật công nghệ, hoạt động kinh doanh hoặc các vấn đề khác của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sử dụng tiện ích của Công ty cho mục đích cá nhân hoặc tư lợi bằng chi phí của Công ty hoặc của các nhà phần phối, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng tiềm năng của Công ty.

3. Người thử việc chỉ sử dụng Thông tin mật cho các mục đích liên quan đến các nhiệm vụ của mình với Công ty và không được đem hồ sơ hoặc tài liệu ra khỏi phạm vi Công ty nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của Giám đốc.

4. Việc vi phạm các quy định vê' bảo mật có thể đưa đến việc Công ty không ký kết hợp đồng lao động với người thử việc theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng thử việc này và người thử việc phải bổi thường tất cả các thiệt hại mà Công ty phải gánh chịu theo quy định của pháp luật.

5. Nghĩa vụ bảo mật của người thử việc theo quy định tại Điều 6 của Hợp đổng thử việc này vẫn còn hiệu lực sau khi Hợp đồng thử việc này hết hạn hoặc bị chấm dứt

Điều 7. Các thỏa thuận khác

1. Trang bị bảo hộ lao động cho người thử việc sẽ được áp dụng theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

2. Tất cả các phúc lợi khác, nếu có, sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nếu có, và các chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

3. Hợp đổng thử việc này là có hiệu lực trong vòng …. ngày dương lịch kể từ ngày …/…/…. đến …/…/…..

Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 (hai) bản gốc, và có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó 01 (một) bản gốc sẽ được lưu tại văn phòng Công ty và 01 (một) bản gốc sẽ được giao cho người thử việc.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI THỬ VIỆC

>> Xem thêm:  Nghỉ không hưởng lương rồi tiến tới nghỉ hẳn việc có phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật ?

3. Mẫu thông báo chấm dứt thử việc tiếng Việt

>> Tải ngay: Mẫu thông báo hủy bỏ hợp đồng thử việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày……tháng …… năm…….

THÔNG BÁO HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Kính gửi Ông: ………………………

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc có phải thông báo trước ?

Công ty: ………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………

Đại diện Ông/Bà: …………………………………

Chức vụ:…………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………

Điện thoại: ………………………………………

Bằng văn bản này, Công ty……………. thông báo đến Ông……….. về việc hủy bỏ Hợp đồng thử việc ký ngày ngày …… tháng……..năm ……….vì lý do không đạt yêu cầu công việc.

Hợp đồng thử việc sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày …… tháng……..năm ……….. Ông……………. sẽ bàn giao lại công việc và trang thiết bị làm việc (nếu có) cho quản lý trực tiếp trong vòng ….. ngày trước ngày Hợp đồng thử việc hết hiệu lực.

Tiền lương và trợ cấp sẽ được thanh toán đầy đủ vảo ngày Hợp đồng thử việc hết hiệu lực.

Cám ơn sự quan tâm và hợp tác của Ông……………….. đối với Công ty trong suốt thời gian qua và chúc Ông………….. thành công trong công việc sắp tới.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không ? Tính lương thử việc

Nơi nhận: Trân trọng./.
Như kính gửi; ĐẠI DIỆN CÔNG TY …….

4. Mẫu thông báo chấm dứt thử việc tiếng anh

>> Tải ngay: Mẫu thông báo chấm dứt thử việc tiếng anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

…….., date……month …… year…….

>> Xem thêm:  Công ty cho nghỉ việc và bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động?

THE NOTICE TO CANCEL THE PROBATIONARY CONTRACT

Dear Mr. …………………………

Company: ................................................................

Business code: ........................................................

Represent by: ..........................................................

Position: ..................................................................

Head office address: ................................................

Tel: ...........................................................................

By this notice, ………….. company would like to inform you that we decided to cancel the probationary contract as of day….month…… year, because your probationary works do not meet the requirements as said in the probationary contract.

Your probationary contract expire on day…..month…..year. You shall hand over the assigned works and labor equipment (if any) to your direct line manager within …… days before the probationary contract expire.

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có nộp thuế thu nhập các nhân không ? Mức thuế phải nộp

Your salary and allowance (if any) will be settled in full to you on day of the probationary contract expire.

Thank you for your consideration and co-operation with the Company and we do hope you will be successful in your coming career.

Best regards,

Recipients

As recipients;

COMPANY REPRESENTATIVE

5. Mẫu thông báo Hợp đồng thử việc đạt yêu cầu bằng tiếng anh

>> Tải ngay: Mẫu thông báo hợp đồng thử việc đạt yêu cầu bằng tiếng anh

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?

NOTICE OF QUALIFIED

PROBATION FOR LABOUR CONTRACT SIGNINGA

….., date…… month …….. year……

To: ……………………………………………………

Identity Card No. …………………………………..

Date of birth : ………………………………………

Permanent residential address : ………………..

We would like to thank for your contribution to Company ……………………… during your probationary period.

- Pursuant to the Labour Code 2019

- Pursuant to Probation contract No. ….entered into by and between the Company and you on …./…../…..

After reviewing and assessing the result of your work in the probationary period, we would like to inform that you satisfied requirements on probation and shall be recruited to become an official employee of the Company.

Accordingly, the Company shall enter into a labour contract with you as agreed at the Probation Agreement signing, with the following main content items:

  1. Type of contract:indefinite-term (12 month).
  2. Term of labour contract: 12 month from …/…./…. To …./…../…….
  3. Position: …………………….............................................………….

Other contents in relation to your rights and obligations shall be stipulated in detail in the labour contract, appendix(es).

We hope that you shall continue to contribute to the Company’s development in the future.

Best regards,

COMPANY REPRESENTATIVE

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

Câu hỏi thường gặp khi thử việc ?

Câu hỏi: Có được đơn phương chấm dứt thử việc

Trả lời:

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Câu hỏi: Khi kết thúc thử việc vẫn tiếp tục làm việc có đương nhiên chuyển thành người lao động chính thức không?

Trả lời:

Pháp luật Lao động hiện nay không có quy định về việc khi hết hạn hợp đồng thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì đương nhiên chuyển sang hợp đồng lao động chính thức.

Câu hỏi: Hợp đồng thử việc có được xác lập bằng lời nói?

Trả lời:

Không có quy định bắt buộc bằng văn bản do đó vẫn có thể xác lập Hợp đồng bằng lời nói (Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019).