CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

(Căn hộ nhà ở cho người có thu nhập thấp)

Hợp đồng số: ...................................

 

 

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

          Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở;

         Căn cứ Thông tư số ......./2009/TT-BXD ngày.......tháng   năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh số ................... cấp ngày ..........;

Căn cứ Quyết định[1] số   ...........................................................................;

Căn cứ Quyết định[2] số..........................................................................;

Căn cứ khác[3] .........................................................................................;

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ này được lập ngày......  tháng......năm...... giữa các bên:

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê)

Công ty ([4]):

>> Xem thêm:  Mua lại chung cư vay gói 30 nghìn tỷ( nhà ở xã hội) cần phải đáp ứng điều kiện gì ?

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tài khoản số:

Ngân hàng giao dịch:

Mã số thuế:

Đại diện bởi Ông (bà):

CMND (Hộ chiếu) số:

Cấp ngày:

Chức vụ:

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cho thuê nhà (sử dụng cho bên cho thuê) bản mới nhất

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

Ông (bà) :

CMND số :

Cấp ngày:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Tài khoản (nếu có):

Mã số thuế :

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ?

Hai bên đồng ý ký hợp đồng thuê và cho thuê nhà với những điều khoản được quy định dưới đây:

Điều 1. Bên cho thuê đồng ý cho thuê và Bên thuê đồng ý thuê 01 căn hộ thuộc toà nhà chung cư cho người có thu nhập thấp (nhà ở thu nhập thấp) cùng với những đặc điểm dưới đây:

Đặc điểm về căn hộ

Căn hộ số:                                Tầng (tầng có căn hộ):

Diện tích sàn căn hộ:                                            m2

Diện tích sử dụng chung bao gồm cầu thang, hành lang, khuôn viên nhà nếu có.

Căn hộ trên thuộc toà nhà chung cư thu nhập thấp ở tại số...........đường (hoặc phố) ...........phường (xã).............quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh).................tỉnh (thành phố)..............

Các đặc điểm khác nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm theo hợp đồng này,  Phần mô tả căn hộ là một phần không tách rời của hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn, giá cho thuê và phương thức thanh toán

1. Thời hạn cho thuê: .......... tháng (không vượt quá 36 tháng).

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

2. Giá cho thuê căn hộ:.......................................

(Bằng chữ:.........................................................................................)

Giá cho thuê này đã bao gồm cả kinh phí đóng góp cho việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và bao gồm (hoặc không bao gồm) thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Phương thức thanh toán:

Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này phải trả bằng tiền đồng Việt Nam vào ngày         hàng tháng.

Các khoản thanh toán có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên cho thuê theo địa chỉ sau:

Chủ tài khoản:

Ngân hàng ...................

Tài khoản số:................

Điều 3. Chất lượng công trình

>> Xem thêm:  Khởi kiện Hiệu trưởng hay nhà trường khi thiếu nợ thuê nhà ?

Bên cho thuê cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư thu nhập thấp trong đó có căn hộ nêu tại Điều 1 hợp đồng này theo đúng yêu cầu của việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành).

Bên cho thuê sẽ thuê tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng độc lập đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.

          Điều 4. Thời điểm giao nhận nhà ở và gia hạn hợp đồng

          1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày……tháng……năm …… là ngày tính tiền thuê nhà.

          2. Trước khi hết hạn hợp đồng, Bên thuê phải làm thủ tục xin xác nhận vẫn thuộc đối tượng và đủ điều kiện được thuê nhà ở thu nhập thấp trong trường hợp muốn tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà ở thu nhập thấp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

1. Quyền của Bên cho thuê

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại Thông tư số       /2009/TT-BXD ngày …  tháng  … năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bản nội quy sử dụng nhà ở thu nhập thấp đính kèm hợp đồng thuê nhà ở này; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ và đúng thời hạn tiền thuê nhà ghi trong hợp đồng;

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi Bên thuê gây ra;

>> Xem thêm:  Rủi ro khi mua nhà ở hình thành trong tương lai và những điều cần lưu ý

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;

đ) Nhận lại nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại Điều 7 của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê

a) Giao nhà ở cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại Điều 3 của hợp đồng này;

b) Xây dựng nội quy sử dụng nhà ở thu nhập thấp theo những nguyên tắc quy định tại Thông tư số     /2009/TT-BXD ngày    tháng … năm 2009 của Bộ Xây dựng; phổ biến cho Bên thuê quy định về sử dụng nhà ở thu nhập thấp;

c) Quản lý vận hành, bảo trì nhà ở cho thuê theo quy định;

d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá cho thuê ít nhất là 03 tháng trước khi điều chỉnh giá mới.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

1. Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà ở theo đúng ngày quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;

>> Xem thêm:  Thời hạn cho thuê mua đối với nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm ?

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở và trang thiết bị trong phòng ở để đảm bảo việc sử dụng bình thường và an toàn;

c) Được tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc đối tượng và đủ điều kiện thuê nhà ở thui nhập thấp;

2. Nghĩa vụ của Bên thuê

a) Trả đủ tiền thuê nhà ở đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa những hư hỏng, bồi thường thiệt hại do mình gây ra; không được tự ý dịch chuyển vị trí hoặc thay đổi trang thiết bị đã lắp đặt sẵn trong nhà ở;

c) Chấp hành đầy đủ nội quy về sử dụng nhà ở;

d) Không chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại hoặc cho mượn;

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;

e) Trả lại nhà ở cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Điều 7 của hợp đồng này.

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng

>> Xem thêm:  Chủ đầu tư không bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ?

Hợp đồng thuê nhà ở thu nhập thấp chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hợp đồng thuê nhà ở đã hết hạn;

2. Hai Bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Nhà ở thuê không còn;

4. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

5. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở.

Điều 8. Những quy định khác (nếu có)

.......................................................................................................................

………………………………………………………………………...……

Điều 9. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

>> Xem thêm:  Tranh chấp tài sản khi không có di chúc ?

1. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này.

2. Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải giữa hai bên. Trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Tòa án để xét xử.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này sẽ được lập thành      ……bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ      bản,      bản lưu tại doanh nghiệp nơi Bên thuê làm việc./.

 

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

 

BÊN CHO THUÊ

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu của doanh nghiệp cho thuê nhà)

 

 

 

 

[1] Ghi các Quyết định liên quan như Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê duyệt dự án đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp.

[2] Ghi các văn bản liên quan đến Quy hoạch dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

[3] Các căn cứ liên quan đến việc mua bán căn hộ (như văn bản đăng ký mua ......)

([4]) Ghi tên tổ chức kinh doanh nhà

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc vay ngân hàng vietcombank ?