Mu số 08b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

KẾ HOẠCH

Quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình*

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn;

- Để thi hành Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(1)………………… về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình,

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên người được phân công phối hợp giám sát:.........................................................

Cơ quan, tổ chức(2):...........................................................................................................

được phân công phối hợp với gia đình thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình.

Họ và tên người phải chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình: ……...........…. Nam/nữ:   

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: ……/……/…; nơi cấp:.......................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Họ và tên cha: ……………………………………..sinh ngày: ….../…./..................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ……………………………………..sinh ngày: ….../…./...................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Họ và tên người giám hộ: ………………………..sinh ngày: ….../…./..................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Thời hạn áp dụng biện pháp: … tháng, kể từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…

II. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

1. Về chương trình học tập, hướng nghiệp

1.1. Chương trình học văn hóa (nếu có)

Chương trình:.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20...............................................

Địa điểm:............................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính:..........................................................................................

Người phối hợp:.................................................................................................................

1.2. Chương trình học nghề

Chương trình:....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20................................................

Địa điểm:............................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính:.............................................................................................

Người phối hợp:.................................................................................................................

2. Chương trình phát triển kỹ năng sống

2.1. Chương trình tư vấn việc làm:................................................................................

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…

Địa điểm:............................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính:...........................................................................................

Người phối hợp:.................................................................................................................

2.2. Chương trình...

..........................................................................................................................................

Thời gian thực hiện từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20................................................

Địa điểm:............................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính:...........................................................................................

Người phối hợp:.................................................................................................................

2.3. Chương trình...

(3)……., ngày .... tháng .... năm 20....
NGƯỜI LẬP K HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để lập Kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành quyết định quản lý tại gia đình theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(3) Tên xã, phường, thị trấn.

(2) Tên cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát.