1. Mẫu lý lịch hành nghề lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu lý lịch hành nghề lái xe (phụ lục 05) ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

LÝ LỊCH HÀNH NGHỀ LÁI XE

Trang 1:

(Tên đơn vị vận tải)

LÝ LỊCH
HÀNH NGHỀ LÁI XE

Họ và tên:..........................................................................

Ngày sinh:.........................................................................

Số Giấy phép lái xe…………….cơ quan cấp:……………

Địa chỉ thường trú:............................................................

Các trang tiếp theo (mỗi nội dung có thể bố trí 1 trang hoặc nhiều trang)

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

Hạng GPLX

Điều khiển xe

Hình thức hợp đồng lao động

Loại xe

Sức chứa
(trọng tải)

THEO DÕI SỨC KHỎE

Thời gian kiểm tra sức khỏe

Tên cơ sở y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe

Kết quả kiểm tra sức khỏe

THEO DÕI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ATGT

Thời gian

Lỗi vi phạm

Hình thức xử lý

Ghi chú

THEO DÕI TAI NẠN GIAO THÔNG

Thời gian

Địa điểm

Thiệt hại về người, phương tiện

Nguyên nhân

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Khen thưởng:.......................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kỷ luật:.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

THEO DÕI ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Thời hạn Giấy chứng nhận tập huấn

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên và hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ điều dưỡng viên ?

2. Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số: ………. ngày …… / …… / ……. do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ……) cấp, Trường (Trung tâm)……………………. đã tổ chức xét tuyển học viên và khai giảng các lớp như sau:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số lượnghọc viên

Ngàykhaigiảng

Ngày bếgiảng

Ngày đăng ký sát hch

Ghichú

1

Hệ đào tạo mới

2

3

4

Hệ đào tạo nâng hạng

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………………….. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) ………………………. chấp nhận kế hoạch sát hạch cho học viên các lớp như lịch đề nghị.

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)

3. Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….

BÁO CÁO Đ NGHỊ T CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tiếp theo công văn số ……………….. ngày …../…../…..

Trường (Trung tâm) …….. đã có báo cáo khai giảng và đăng ký sát hạch các lớp đào tạo lái xe Khóa ………….. với Tổng cục (Sở), nay Khóa học đã hoàn thành chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, cụ thể:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số học viên vào học

S học viên dự sát hạch

Ngày sáthạch

Ghi chú

1

Hệ đào tạo mới

2

3

4

Hệ đào tạo nâng hạng

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn không có trong nghành nghề đăng ký kinh doanh

Trường (Trung tâm) ……………. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) xét duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học viên các khóa - lớp trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)

 

4. Mẫu biên bản kiểm tra xét cấp lại giấy phép đào tạo lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra xét cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÉT CP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

>> Xem thêm:  Thời gian thực hành là bao lâu để được cấp chứng chỉ hành nghề ?

 

Hôm nay, ngày….. / ….. / ….., chúng tôi gồm:

Ông (Bà) ……………..Trưởng (Phó) Vụ Quản lý phương tiện người lái; Phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...................................................................

Ông (Bà) ……………….. Chuyên viên Vụ Quản lý phương tiện người lái, phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...........................................................

Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):.......................................................................................................................

2. Ông (Bà):.......................................................................................................................

3. Ông (Bà):.......................................................................................................................

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

.........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hành nghề mê tín, dị đoan là gì ? Khái niệm về hành nghề mê tín dị đoan

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cần hiểu đúng về chứng chỉ hành nghề là gì?

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Các phòng khác:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Ghi rõ s lượng, diện tích, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học từng loại phòng học)

>> Xem thêm:  Luật sư và nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng trong hành nghề luật sư

7. Giáo viên có ………….người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo).........................................

- Giáo viên dạy thực hành lái xe (danh sách trích ngang, h sơ kèm theo)..............................

8. Xe tập lái có ……….xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B:.................... chiếc;

- Xe hạng C:.................... chiếc;

- Xe hạng D:.................... chiếc;

- Xe hạng E:.................... chiếc;

- Xe hạng F:.................... chiếc.

9. Sân tập lái có ………..sân với diện tích ………. m2, được thảm nhựa (bê tông),………………. đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

>> Xem thêm:  Điều kiện để hành nghề luật sư ở Việt Nam là gì?

10. Đường tập lái xe là đường ……………………… đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Giám đốc Sở Giao thông vận tải) xem xét, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng ………………….. học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………...,hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:............................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:……………………….Fax:...............................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:.....................................................................................

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):........................................

ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mu được s dụng khi cấp lại giấy phép hết hạn kết hợp với nâng hạng, tăng lưu lượng đào tạo.

5. Mẫu quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

B GTVT (UBND TỈNH...)
TNG CC ĐBVN (SỞ GTVT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …………

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

T CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

TNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC ĐƯỜNG B VIỆT NAM
(GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI...)

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …../…../ ….. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải);

Căn cứ khoản ….. Điều ….. Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của:.......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức kỳ sát hạch lái xe ………. cho thí sinh khóa ………. củaTrường (Trung tâm)

Tổng số ……………. thí sinh, gồm các hạng B1: ………. thí sinh, B2: ………… thí sinh v.v... (Danh sách thí sinh dự thi các hạng kèm theo).

Kỳ sát hạch được tiến hành từ ngày ….. /….. / ….. tại Trung tâm sát hạch lái xe:..................

Điều 2. Thành lập Hội đồng sát hạch gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (Bà): .................................. Chức vụ công tác...........................

2. Các Ủy viên:

- Ông (Bà): ........................................ Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.......................... ;

- Ông (Bà):....................................... Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở đào tạo........................ ;

- Ông (Bà):...........................................Tổ trưởng Tổ sát hạch;

>> Xem thêm:  Khái niệm về chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư?

- Ông (Bà):............................................Ủy viên thư ký.

Trách nhiệm của từng thành viên do Chủ tịch hội đồng phân công.

Điều 3. Thành lập Tổ sát hạch gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông (Bà): .............................. Tổ trưởng;

2. Ông (Bà):.......................... Sát hạch viên;

3. Ông (Bà): .......................... Sát hạch viên;

4................................................................

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng sát hạch phân công.

Điều 4. Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều….. Thông tư số …../ …../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Kết thúc kỳ sát hạch, lập xong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch tự giải thể.

Điều 5. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Thủ trưởng cơ sở đào tạo, Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe và thí sinh có tên tại các Điều 1, 2, 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu:

TNG CỤC TRƯNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

 

6. Mẫu đơn xin cấp đổi bằng lái xe.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược và mở quầy thuốc tư nhân ? Quy chế hành nghề dược ?

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP LÁI XE

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)(1)

Tôi là:........................................................Quốc tịch:................................................

Sinh ngày:...../…../..... Nam, Nữ: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................(2)

Nơi cư trú:..................................................................................................................(3)

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu): .......... .............................................. cấp ngày ..... / ..... /.....

>> Xem thêm:  Hành nghề thú y cần có điều kiện gì? Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

Nơi cấp:......................(4) Đã học lái xe tại:...............................................(5) năm.............

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:......................................................(6) số:.................(7)

do:..........................................................................................(8) cấp ngày...../...../.....(9)

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..............(10)

Lý do:.........................................................................................................................(11)

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

>> Xem thêm:  Định giá xây dựng là gì? Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng?

..............., ngày ..... tháng ..... năm .....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên

7. Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe chuẩn nhất

(1) Sở Giao thông Vận tải xin cấp đổi bằng lái xe;

(2) Nơi đăng ký hộ khẩu thuờng trú là nơi ghi trên sổ hộ khẩu;

(3) Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

(4) Nơi cấp ghi trên bằng lái xe cũ;

(5) Nơi học lái xe thực tế để thi bằng lái xe xin cấp đổi;

(6) Hạng giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe;

>> Xem thêm:  Có các hình thức tổ chức hành nghề luật sư nào hiện nay? Quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư là gì?

(7) Số giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe;

(8) Nơi cấp in trên giấy phép lái xe;

(9) Ngày cấp in trên giấy phép lái xe cũ;

(10) Hạng giấy phép lái xe muốn xin cấp, đổi mới;

(11) Lý do thực tế như: sắp hết hạn/mất/quá hạn/đổi…

8. Thẩm quyền cấp lại bằng lái xe.

Theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì cơ quan cấp lại giấy phép lái xe là:

– Tổng cục đường bộ Việt Nam theo đó cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải chuyển đến; tổ chức cấp, đổi giấy phép lái xe cho các đối tượng gồm:

+ Người lái xe thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức quốc tế, ngoại giao có trụ sở cơ quan tại Hà Nội.

+ Người lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

>> Xem thêm:  Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi trong trường hợp nào?

– Sở giao thông vận tải chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin đổi giấy phép lái xe, cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải khác chuyển đến; tổ chức cấp mới, cấp lại giấy phép lái xe bị mất và đổi giấy phép lái xe cho người lái xe có nhu cầu.

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu