1. Mẫu lý lịch hành nghề lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu lý lịch hành nghề lái xe (phụ lục 05) ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

LÝ LỊCH HÀNH NGHỀ LÁI XE

Trang 1:

(Tên đơn vị vận tải)

LÝ LỊCH
HÀNH NGHỀ LÁI XE

Họ và tên:..........................................................................

Ngày sinh:.........................................................................

Số Giấy phép lái xe…………….cơ quan cấp:……………

Địa chỉ thường trú:............................................................

Các trang tiếp theo (mỗi nội dung có thể bố trí 1 trang hoặc nhiều trang)

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

Hạng GPLX

Điều khiển xe

Hình thức hợp đồng lao động

Loại xe

Sức chứa
(trọng tải)

THEO DÕI SỨC KHỎE

Thời gian kiểm tra sức khỏe

Tên cơ sở y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe

Kết quả kiểm tra sức khỏe

THEO DÕI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ATGT

Thời gian

Lỗi vi phạm

Hình thức xử lý

Ghi chú

THEO DÕI TAI NẠN GIAO THÔNG

Thời gian

Địa điểm

Thiệt hại về người, phương tiện

Nguyên nhân

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Khen thưởng:.......................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kỷ luật:.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

THEO DÕI ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Thời hạn Giấy chứng nhận tập huấn

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

2. Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số: ………. ngày …… / …… / ……. do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ……) cấp, Trường (Trung tâm)……………………. đã tổ chức xét tuyển học viên và khai giảng các lớp như sau:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số lượnghọc viên

Ngàykhaigiảng

Ngày bếgiảng

Ngày đăng ký sát hch

Ghichú

1

Hệ đào tạo mới

2

3

4

Hệ đào tạo nâng hạng

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………………….. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) ………………………. chấp nhận kế hoạch sát hạch cho học viên các lớp như lịch đề nghị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)

>> Xem thêm:  Lái xe ô tô đi vào đường cấm bị phạt bao nhiêu tiền ? có bị giữ bằng lái không ?

3. Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….

BÁO CÁO Đ NGHỊ T CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tiếp theo công văn số ……………….. ngày …../…../…..

Trường (Trung tâm) …….. đã có báo cáo khai giảng và đăng ký sát hạch các lớp đào tạo lái xe Khóa ………….. với Tổng cục (Sở), nay Khóa học đã hoàn thành chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, cụ thể:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số học viên vào học

S học viên dự sát hạch

Ngày sáthạch

Ghi chú

1

Hệ đào tạo mới

2

3

4

Hệ đào tạo nâng hạng

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) xét duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học viên các khóa - lớp trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)

>> Xem thêm:  Bị công an giữ giấy phép lái xe thì có được thi lại để cấp mới giấy phép lái xe không ?

4. Mẫu biên bản kiểm tra xét cấp lại giấy phép đào tạo lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra xét cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÉT CP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

Hôm nay, ngày….. / ….. / ….., chúng tôi gồm:

Ông (Bà) ……………..Trưởng (Phó) Vụ Quản lý phương tiện người lái; Phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...................................................................

Ông (Bà) ……………….. Chuyên viên Vụ Quản lý phương tiện người lái, phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...........................................................

Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):.......................................................................................................................

2. Ông (Bà):.......................................................................................................................

3. Ông (Bà):.......................................................................................................................

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

.........................................................................................................................................

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Các phòng khác:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Ghi rõ s lượng, diện tích, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học từng loại phòng học)

7. Giáo viên có ………….người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo).........................................

- Giáo viên dạy thực hành lái xe (danh sách trích ngang, h sơ kèm theo)..............................

8. Xe tập lái có ……….xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B:.................... chiếc;

- Xe hạng C:.................... chiếc;

- Xe hạng D:.................... chiếc;

- Xe hạng E:.................... chiếc;

- Xe hạng F:.................... chiếc.

9. Sân tập lái có ………..sân với diện tích ………. m2, được thảm nhựa (bê tông),………………. đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

10. Đường tập lái xe là đường ……………………… đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Giám đốc Sở Giao thông vận tải) xem xét, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng ………………….. học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………...,hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:............................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:……………………….Fax:...............................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:.....................................................................................

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):........................................

ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mu được s dụng khi cấp lại giấy phép hết hạn kết hợp với nâng hạng, tăng lưu lượng đào tạo.

>> Xem thêm:  Quy định mới khi xe không có phù hiệu có bị phạt hành chính không ?

5. Mẫu quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

B GTVT (UBND TỈNH...)
TNG CC ĐBVN (SỞ GTVT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …………

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

T CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

TNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC ĐƯỜNG B VIỆT NAM
(GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI...)

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …../…../ ….. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải);

Căn cứ khoản ….. Điều ….. Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của:.......................................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức kỳ sát hạch lái xe ………. cho thí sinh khóa ………. củaTrường (Trung tâm)

Tổng số ……………. thí sinh, gồm các hạng B1: ………. thí sinh, B2: ………… thí sinh v.v... (Danh sách thí sinh dự thi các hạng kèm theo).

Kỳ sát hạch được tiến hành từ ngày ….. /….. / ….. tại Trung tâm sát hạch lái xe:..................

Điều 2. Thành lập Hội đồng sát hạch gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (Bà): .................................. Chức vụ công tác...........................

2. Các Ủy viên:

- Ông (Bà): ........................................ Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.......................... ;

- Ông (Bà):....................................... Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở đào tạo........................ ;

- Ông (Bà):...........................................Tổ trưởng Tổ sát hạch;

- Ông (Bà):............................................Ủy viên thư ký.

Trách nhiệm của từng thành viên do Chủ tịch hội đồng phân công.

Điều 3. Thành lập Tổ sát hạch gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông (Bà): .............................. Tổ trưởng;

2. Ông (Bà):.......................... Sát hạch viên;

3. Ông (Bà): .......................... Sát hạch viên;

4................................................................

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng sát hạch phân công.

Điều 4. Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều….. Thông tư số …../ …../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Kết thúc kỳ sát hạch, lập xong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch tự giải thể.

Điều 5. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Thủ trưởng cơ sở đào tạo, Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe và thí sinh có tên tại các Điều 1, 2, 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu:

TNG CỤC TRƯNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ?