Phụ lục số 06

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC  hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

 

 1. Mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, hạn chế đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và yêu cầu của nhà đầu tư;
 2. Nguyên tắc, chính sách đầu tư và loại tài sản;
 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 4. Thông báo về những thay đổi trong chính sách đầu tư; nghĩa vụ báo cáo, thông báo cho nhà đầu tư;
 5. Các loại hình rủi ro liên quan đến việc đầu tư theo hợp đồng kể cả quy định về việc không bảo đảm giá trị vốn đầu tư ban đầu;
 6. Các loại hình dịch vụ;
 7. Quy định rõ vể những nghĩa vụ mà Công ty, nhân viên Công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trong khi thực hiện giao dịch cho Công ty, nhân viên Công ty, nhà đầu tư;
 8. Giá trị của vốn uỷ thác đầu tư, thời hạn hợp đồng, phương thức xác định giá trị danh mục đầu tư;
 9. Quy định rõ về việc uỷ quyền quyết định đầu tư cho Công ty quản lý quỹ và các hạn chế liên quan; cơ chế quyết định và phê duyệt quyết định đầu tư;
 10. Chỉ số tham chiếu làm cơ sở đánh giá kết quả đầu tư theo từng Hợp đồng quản lý đầu tư (nếu có); mức phí, phương pháp tính, phương thức thanh toán phí, thời hạn trả phí và các loại chi phí khách hàng phải chịu;
 11. Quy định chi tiết về quản lý tiền và lưu ký, đăng ký sở hữu tài sản đầu tư và thanh toán các giao dịch của nhà đầu tư; quy định uỷ quyền cho Công ty quản lý quỹ ký kết hợp đồng lưu ký với nhà đầu tư;
 12. Thủ tục thay đổi chuyên viên quản lý đầu tư và thông báo cho khách hàng;
 13. Các quy định về bảo mật thông tin; về xử lý tranh chấp, vi phạm hợp đồng, đền bù tổn thất do vi phạm của các bên;
 14. Thủ tục và quy trình về việc nhà đầu tư góp thêm tiền và tài sản hoặc rút tiền và tài sản;

Quan hệ liên quan (nếu có) giữa Công ty quản lý quỹ với Ngân hàng lưu ký

Phí lưu ký và các phí khác trả cho Ngân hàng lưu ký phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Các cam kết của Công ty quản lý quỹ về việc tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành, các quy định, của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
 2. Ngày ký kết hợp đồng;
 3. Các điều kiện chấm dứt hợp đồng;
 4. Cơ chế thanh lý, tất toán hợp đồng;
 5. Các quy định khác phù hợp với pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.