Mẫu 15

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:..................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email:..............................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:

Nội dung kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

STT

Tên dự án1

Đại điểm thực hiện và quy mô dự án2

Tên nhà đầu tư trúng thầu3

Loại hợp đồng4

Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án5

Địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng đất6

Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án7

Giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước, phần nộp ngân sách nhà nước8

Các nội dung cần lưu ý (nếu có)

Quyết định phê duyệt9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1,2,3,4,5,6, 7,8 Ghi theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

3 Trường hợp nhà đầu tư là liên danh, cần nêu rõ thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong liên danh.

9 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

 

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu