Phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu  

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ – TÀI LIỆU

Họ và tên:...........................................................................................................................

Đơn vị:...............................................................................................................................

Đề nghị đơn vị:....................................................................................................................

Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau:.......................................................................

STT

Tên tài liệu – Hồ sơ

Mã hồ sơ

Thời gian trả

Mục đích sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                            Ngày …… tháng …… năm 200…
□ Chấp nhận □ Không chấp nhận                                                           ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Lý do không chấp nhận:............................

...............................................................

................................................................

>> Xem thêm:  Cho người khác mượn hồ sơ mang tên mình đi xin việc - các quyền lợi về BHXH của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng


         Ngày …… tháng …… năm 200…
                    ĐƠN VỊ CUNG CẤP

 

 

Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận

Ý kiến khác:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

                                                                                             Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                         ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

 

 

>> Xem thêm:  Sử dụng giấy tờ của người khác để thuê xe tự lái ?

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục thay đổi thông tin hồ sơ đóng bảo hiểm ?