Đơn vị:...............

Mẫu số 01 - TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

                   

                                                       PHIẾU THU                                                 Quyển số:............

                                            Ngày .......tháng .......năm .......                                   Số:................

                                                                                                                               Nợ:...............

                                                                                                                                Có:................

Họ và tên người nộp tiền:..................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Lý do nộp:..........................................................................................................................

Số tiền:.....................................(Viết bằng chữ):...............................................................

..........................................................................................................................................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Phụ lục 3a)

 

 

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

             

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...................................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận tham gia quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 2)