Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Thông tư Số: 36/2014/TT-BCA  ngày 09 tháng 09 năm 2014 thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú 

2. Luật sư tư vấn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK03 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 

 

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị xác minh trường hợp:

1. Họ và tên (1):...................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):............................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…......../......…/…............ 4. Giới tính:............................................

5. Nơi sinh:.........................................................................................................................

6. Nguyên quán:.................................................................................................................

7. Dân tộc:……...........................…… 8. Tôn giáo:……………. 9. Quốc tịch:.........................

10. CMND số:………....................…………… 11. Hộ chiếu số:.............................................

12. Họ tên cha: ………..........................……. 13. Họ tên mẹ:................................................

14. Họ và tên chủ hộ:…….........................……………… 15. Quan hệ với chủ hộ:..................

16. Nơi thường trú:.............................................................................................................

..........................................................................................................................................

17. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:..................................................................................................

..........................................................................................................................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:............................................................................................

..........................................................................................................................................

NỘI DUNG XÁC MINH (2)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kết quả xác minh xin gửi về ...............................................................................................

………………………………………. trước ngày……tháng…...năm…….

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày…..tháng….năm…..
TRƯỞNG CÔNG AN..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

……………………….

……………………….

TRẢ LỜI XÁC MINH

 

1. Kết quả xác minh (3):.................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Nhận xét và đề xuất:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN…………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt, rõ nội dung cần xác minh và thông tin về các nhân khẩu kèm theo (nếu có).

(3) Trả lời theo các nội dung yêu cầu xác minh. Trường hợp không có đối tượng xác minh hoặc thông tin về đối tượng xác minh không chính xác cũng phải trả lời.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê