1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì ?

Điều 403, Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. 

Vì thế có thển hiểu phụ lục hợp đồng thuê nhà là phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng thuê nhà và có giá trị như hợp đồng.

Do đó, nội dung của phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung ban đầu, nếu có thì điều khoản trái với Hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục trái với điều khoản thì có thể coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đồi. 

 

2. Những điều cần lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng ?

- Hình thức:  Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật dân sự 2015, do phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng nên Hợp đồng được thành lập văn bản, có công chứng, phải đăng ký...thì phụ lục Hợp đồng cũng phải có những quy định như Hợp đồng.

- Nội dung: Do nội dung cũng như hiệu lực của phụ lục Hợp đồng phụ thuộc vào Hợp đồng nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng ban đầu. Nội dung của nó không được trái với Hợp đồng, không được vi phạm với quy định của luật và không được trái với đạo đức xã hội.

Cần đảm bảo đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, các bên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối...

 

3. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục thuê nhà bao gồm những thông tin về bên mua và bên cho thuê nhà, quy định chi tiết về một số điều khoản và nội dung phụ lục bổ sung, chỉnh sửa, nội dung liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Mọi vướng mắc pháp lý, Hãy gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở trực tuyến.

>> Tải ngay: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ..., ngày  .... tháng .... năm ...

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ..... đã đăng ký ngày ...., tháng ...., năm ... 

Căn cứ theo nhu cầu thực tế hai bên ...... 

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ ( Bên A)

CÔNG TY .................................................

Đại diện    : ................................................

Chức vụ    :..................................................

Địa chỉ       :.................................................

Điện thoại  :.................................................. 

Fax           :....................................................

Mã số thuê :.................................................. 

Số tài khoản: ..................................................

BÊN CHO THUÊ NHÀ ( Bên B):

CÔNG TY ......................................................... 

Đại diện   :...........................................................

Chức vụ   :..........................................................

Địa chỉ     : .........................................................

Điện thoại: .......................................................

Fax         :...........................................................

Mã số thuê : ......................................................

Số tài khoản :................................................ 

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng thuê nhà số ... về ...... đối với hợp đồng đã ký số ....., ngày .... tháng ..... năm ..... cụ thể như sau:

1.   ............................................................................

2.   ............................................................................

3.   ............................................................................

4.  ..............................................................................

5. Điều khoản chung:

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ................

5.2 Phụ lục Hợp đồng được thành lập bao nhiêu bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau ...........

5.3 Phụ lục Hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số ..... có giá trị kể từ ngày ký ...........

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B