Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH .........

…..***…..

Số: …../QĐBN.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***....

Hà Nội, ngày ... tháng ...năm 20...

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH .............

V/v: Bổ nhiệm trưởng phòng quản lý nhân sự.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH .........

-          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ............;

-          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty TNHH .............;

-          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….Giới tính: Nữ

Sinh ngày:…./…./……. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN số: ……….. do công an ….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………

Giữ chức vụ: trưởng phòng qản lý nhân sự của Công ty TNHH ............

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

  • Giúp giám đốc tổ chức, đìều hành, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty;
  • Giám sát hoạt động tuân thủ nội quy của công ty;
  • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động được phân công của đội ngũ nhân viên công ty.

Và các quyền:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
  • Ông (bà) ………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

-----------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;

4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;