Mẫu 11: Quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

 

TÊN CƠ QUAN CẤP NHÃN

__________________

Số:          /QĐ-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

………., ngày …  tháng …  năm ..…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

--------------------------

 

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

(GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ của hội (Mẫu số 4)

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NP-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-….. ngày …. tháng …. năm … của …… ….(Tên cơ quan ban hành quyết định) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ….(Tên cơ quan cấp nhãn kiểm soát);

Căn cứ Quyết định phê duyệt nội dung số…../QĐ….. ngày … tháng … năm ..… của….(Tên cơ quan ban hành quyết định);

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng… năm ..… của ………..(Tên tổ chức đề nghị cấp phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ….,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp nhãn kiểm soát cho ………..(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) dán trên chương trình:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

SỐ QUYẾT ĐỊNH

THỂ LOẠI

MÃ SỐ

SỐ NHÃN

  1.  

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

                                                                                        Tổng số nhãn:

.000

- Số lượng viết bằng chữ: (…. ngàn nhãn)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra tai nạ lao động của giám đốc ở lao động-thương binh và xã hội (Phụ lục 03)

            Điều 2. Nghiêm cấm sửa chữa, xóa bỏ hoặc bổ sung về nội dung, hình thức bản ghi âm, ghi hình đã được cấp nhãn kiểm soát.

            Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng ….., Trưởng phòng Kế toán, Tài chính và ………..(Tên tổ chức đề nghị cấp nhãn kiểm soát) xin cấp nhãn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, PQL(01), ….

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

(Chữ ký, dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Phụ lục 5.2)