TÊN DOANH NGHIỆP                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………/QĐ                                                   Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

                                                                             ---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm……

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện )

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định giải thể hội (Mẫu số 10)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp

 

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện  ..................................................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

 ............................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Quyền lợi người lao động được hưởng khi công ty giải thể ?

Điều 3: Doanh nghiệp …………… tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện  theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  

   TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                   CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Người lao động

- Lưu

 

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản sau khi công ty giải thể ?

 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục và mức chi phí giải thể công ty con ?