>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

------------------

Số:            /QĐ-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

   …… , ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật,

 trình diễn thời trang

----------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

(GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2022

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng … năm …. của ….. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên diễn viên, đoàn nghệ thuật, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc có danh sách kèm theo) vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo đề nghị của… (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép).

- Thời gian: Từ ngày … đến ngày … tháng … năm …

- Địa điểm: ……………………………

Điều 2. …… (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng...... (Phòng Nghiệp vụ), (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép)… và nghệ sỹ ...  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, P….(01), …

                          CỤC TRƯỞNG

                          (GIÁM ĐỐC SỞ)

                           (Chữ ký, dấu)