>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

_____________________

 

Số:              /QĐ-NTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

.........,Ngày .....tháng.....năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “ …..…..”

-----------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

           

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành và kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-BVHTT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

Căn cứ Đơn đề nghị ngày…tháng …. năm …của ………….. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) đề nghị cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “………..”, được tổ chức tại ……..;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng, đĩa,

 

                         QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép ………….(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) đưa thí sinh ……. (đã đạt giải ………..) đi tham dự cuộc thi “…………”, được tổ chức tại …………., thời gian từ ngày ……… đến ngày ………...

Điều 2. Cơ quan cấp phép, ………..(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) và thí sinh ……….. có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan. Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày cuộc thi kết thúc, Công ty có văn bản báo cáo kết quả dự thi về Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng, đĩa, ……….(Tên tổ chức đề nghị cấp phép), thí sinh ……….. và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- như trên;

- thanh tra (để phối hợp);

- lưu: vt, pql, …..

                                          CỤC TRƯỞNG

       (Chữ ký, dấu)

 

>> Xem thêm:  Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02)

 

>> Xem thêm:  Xử phạt Hồ Quỳnh Hương ? Tại sao nữ ca sĩ bị xử phạt và đình chỉ xây dựng khu du lịch Đình Bảo hàng trăm tỷ ?