MQĐ 15

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ....../QĐ-KPTVTĐV
No.: ........./QD-KPTVDV

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On search of vehicle, items in accordance with administrative procedures in the field of civil aviations

Căn cứ khoản 1 Điều 123 và Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Paragraph 1 Article 125 and Article 128 of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Văn bản giao quyền số .../.... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),
Pursuant to the Decision No: ...dated... on Delegation of right to handle administrative violation

Tôi: ............................. Chức vụ: .................. Đơn vị: ...
I am ………………….. Position...................... Organization...

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật:3...
Article 1. To search such vehicle, items as...

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện bị khám:
The owner of vehicle, items or the driver is: ...

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

Ông (Bà)/Tổ chức:...
Mr/Mrs/Organization...

Ngày ... tháng ... năm sinh .............. Quốc tịch: ...
Date of birth………………………..Nationality

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..
Occupation/Business field...

Địa chỉ/Address...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..
ID card/Decision on organization establishment or Business Registration No:...

Cấp ngày: .............................Nơi cấp:...
Date of issue………………...Place of issue:

Số giấy đăng ký phương tiện ..........cấp ngày: ...............Nơi cấp...
Vehicle’s Registration No: ……...Date of issue………....Place of issue...

Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có):4...
Vehicle’s plate No.: (if any)

Lý do khám:5...
The reason for searching:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo quy định mới ?

Điều 3. Quyết định này được giao cho:
Article 3. This Decision shall be sent to:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ........... để chấp hành.
Mr/Mrs/Organization ... for the implementation

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Mr/Mrs/Organization ... reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2.6 ………………………..để tổ chức thực hiện Quyết định này./.
…………………………….. for the implementation./.

 

 

Nơi nhận:(Copied to):
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH7
(Person issuing the Decision)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization 's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi rõ phương tiện vận tải hoặc đồ vật bị khám / Detail of the transport means or item to be in search.

4 Ghi rõ biển số đăng ký phương tiện vận tải (ô tô, tàu, thuyền.. .) / Vehicle plate

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

5 Ghi rõ lý do khám theo Khoản 1 Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính / The reason for searching according to Paragraph 1 Article 128 of Law on handling of administrative violation.

6 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc khám / Name, Position, organization which organize search.

7 Nếu là những người được quy định tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính thì ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, chức vụ, họ tên /Name, Position, stamp, sign as if related person is provide for in Article 123 of Law on handling of administrative violation.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới