Mẫu số 07: QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1)

Số:....../....../QĐ-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày...... tháng ...... năm…

QUYẾT ĐỊNH

KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

 

TÒA......................

Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà).....................................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà)..............................................................................................

                            Ông (Bà).............................................................................................

 

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày.......... tháng.......... năm………………….…...…............……(2)......................................................................................................................................

có đơn kháng cáo với nội dung(3)......................................................................................

 

XÉT THẤY:

 

Việc kháng cáo của .............................. là quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do (4).....................................................................................

 

Theo hướng dẫn tại Điều 6 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự, thì lý do kháng cáo quá hạn trong trường hợp này là không chính đáng.

Căn cứ vào Điều 247 của Bộ luật tố tụng dân sự,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của….............................................đối với bản án (quyết định) dân sự sơ thẩm số.../.../...-ST ngày... tháng... năm..… của Toà án …..………………………………………………………………………….

 

Nơi nhận:

- Ghi tên Toà án đã xử sơ thẩm, người kháng cáo quá hạn và Viện kiểm sát cùng cấp;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO QUÁ

HẠN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình).

(2) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và tên người kháng cáo (ví vụ: Nguyên đơn dân sự là Ông Nguyễn Văn B; Bị đơn dân sự là Công ty TNHH Toàn Thắng do Bà Thái Thị L-Tổng Giám đốc đại diện).

(3) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(4) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày.