1. MẪU QUYẾT ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI (Mẫu số 230 BH)

.................................... 

...................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:....................

 

 

.................................., ngày ......... tháng …...... năm.............

 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

 

Tôi: ...................................................................................................................        

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: .................. ngày ......... tháng ........ năm............

của.................................................................................................................... 

đối với bị can .................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Căn cứ để được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định mới 2020 ?

về tội: ................................................................................................................ 

 ................................... quy định tại khoản .......... Điều ............. Bộ luật hình sự.

Xét thấy(*)                                                                                                                                                                                          

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Căn cứ Điều 92 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36 và Điều 426 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi:

>> Xem thêm:  Người bị hại có đơn bãi nại thì có được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản ?

Họ tên: .................................................................................. Giới tính:............                

Tên gọi khác:.....................................................................................................            

Sinh ngày.............tháng...........năm.................. tại:...........................................       

Quốc tịch:..........................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo: .....................             

Nghề nghiệp: .................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .......................................................................            

cấp ngày..............tháng ......... năm ........................ Nơi cấp:...........................               

Nơi cư trú: ........................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát...............................................................               

>> Xem thêm:  Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không ?

Nơi nhận:

- VKS .......................................................

- Người được miễn trách nhiệm hình sự;

- Cha, mẹ/người đại diện hợp pháp của

người được miễn trách nhiệm hình sự;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

......................................................

 

 

 

(*) Ghi rõ căn cứ xác định người dưới 18 tuổi đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự

quy định tại Điều 92, khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 94, khoản 1 Điều 95 BLHS.

 

2. MẪU QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH (Mẫu số 231BH - Theo thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017)

.........................................

..........................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:..................

 

 

.............., ngày ........... tháng ............ năm...... 

 

               QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHIỂN TRÁCH

 

Tôi:   ................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tàng trữ vũ khí quân dụng

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ........ ngày ......... tháng ........ năm ........... 

của......................................................................................................................... 

đối với bị can ........................................................................................................ 

về tội: ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

quy định tại khoản .......... Điều ............. Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số: ...............  ngày ....... tháng ........  năm.......... của............................................................ 

Xét thấy(*)                                                                                                                                                                                          

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm .............. khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36, khoản 1 Điều 426 và Điều 427 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp khiển trách đối với:

Họ tên: ............................................................................................ Giới tính:.......                

Tên gọi khác:.........................................................................................................             

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại.................................................              

Quốc tịch:........................; Dân tộc:...........................; Tôn giáo: ..........................             

Nghề nghiệp: ......................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ............................................................................      

cấp ngày................tháng.............năm ........................Nơi cấp:..............................             

Nơi cư trú:...............................................................................................................             

................................................................................................................................. 

 

 

(*) Ghi rõ căn cứ áp dụng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.

Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với.....................................................

có sự chứng kiến của ông/bà:....................................................................................      

................................................................................................................................... 

là cha/mẹ/người đại diện hợp pháp của......................................................................           

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ khiển trách: ............... tháng ........... ngày, kể từ ngày ......tháng ..... năm .......  đến ngày.............tháng............. năm........... 

Trong thời gian thực hiện, người bị khiển trách có nghĩa vụ: Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát...............................................................................                

Nơi nhận:

- VKS ............................................

- Người bị khiển trách;

- Cha, mẹ/người đại diện của người bị khiển trách;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 ...............................................................

 

 

3.  MẪU QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA  GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

.................................................

................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.....................

 

 

 

 

.................., ngày ......... tháng .......... năm..................

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Tôi: .....................................................................................................................     

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ............ ngày ...... tháng ..... năm .......  

của....................................................................................................................... 

đối với bị can ....................................................................................................... 

về tội: .................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

quy định tại khoản .......... Điều ............. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ (1):                                                                                                                                                                          

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số: ..............  ngày.......... tháng …........  năm..... của.............................................................. 

Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm ............. khoản 1 Điều 94 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36, khoản 2 Điều 426 và Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với:

Họ tên: ............................................................................................. Giới tính:.......                

Tên gọi khác:..........................................................................................................         

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:................................................         

Quốc tịch:................................; Dân tộc:........................; Tôn giáo: ......................    

Nghề nghiệp: ......................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...........................................................................                

cấp ngày..............tháng.............năm ........................ Nơi cấp...............................             

Nơi cư trú:............................................................................................................           

................................................................................................................................ 

Phân công Điều tra viên                                                                                                                                                          

thuộc Cơ quan                                                                                                                                                                                             

phối hợp với UBND xã/phường/thị trấn...............................................................            

............................................................................................................................. 

thi hành Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng.

Người bị hại trong vụ án(2):

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Những người khác tham gia hòa giải(3):

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải:.............................................................             

............................................................................................................................ 

Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng có nghĩa vụ: Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát  ............................................................. 

Nơi nhận:

- VKS .................................................................................

- Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng;

- Cha, mẹ hoặc người đại diện của người bị áp dụng

biện pháp hòa giải tại cộng đồng;

- Người bị hại/người đại diện của người bị hại;

- UBND ..............................................................................

- Hồ sơ 2 bản

 

 

.................................

 

                                                                                                                          

(1) Ghi rõ căn cứ áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 94 BLHS; Đơn đề nghị tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại;

(2) Ghi đầy đủ họ tên người bị hại;

(3) Ghi đầy đủ họ tên những người tham gia hòa giải.

 

4./ MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Mẫu số: 233

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Vào hồi ......... giờ ....... ngày...... tháng ......... năm................tại.....................     

......................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm có:

Ông/bà: ...................................................................................... Điều tra viên

thuộc Cơ quan...................................................................................................         

Ông/bà:. ............................................................................................................ 

đại diện UBND xã/phường/thị trấn...................................................................              

Ông/bà:                                                                                                                                                                                                            

Nơi cư trú:.........................................................................................................  

Tư cách tham gia tố tụng: ................................................................................. 

Ông/bà:                                                                                                                                                                                                            

Nơi cư trú:......................................................................................................... 

Tư cách tham gia tố tụng: ................................................................................

Ông/bà: ............................................................................................................. 

...........................................................................................................................

Thi hành Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng số:................. 

ngày......... tháng .......  năm..............của............................................................ 

đối với:........................................\............ đã có hành vi:....................................                

............................................................................................................................ ........................................................................................................................... 

phạm vào điểm ........... khoản .............. Điều ................... Bộ luật Hình sự;

Tiến hành lập biên bản hòa giải tại cộng đồng với nội dung sau:

1. Người bị hại(1):

Họ tên: .............................................................................. Giới tính:.......                

Tên gọi khác:......................................................................................................               

Sinh ngày.............tháng ........... năm..................tại...........................................      

Quốc tịch:.................................; Dân tộc:........................; Tôn giáo: ...............        

Nghề nghiệp: ..................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ........................................................................ 

cấp ngày................tháng.............năm ........................Nơi cấp:...........................

Nơi cư trú:........................................................................................................... ...........................................................................................................................

2. Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng:

Họ tên: ......................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác:.......................................................................................................           

Sinh ngày.............tháng ........... năm..................tại.............................................           

Quốc tịch:.......................; Dân tộc:......................; Tôn giáo: ..............................       

Nghề nghiệp: ......................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .........................................................................     

cấp ngày................tháng.............năm ........................Nơi cấp:...........................             

Nơi cư trú:............................................................................................................           

............................................................................................................................. 

HỎI VÀ ĐÁP:

(Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày của những người khác tham gia hòa giải)

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

KẾT QUẢ HÒA GIẢI (2):

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Việc hòa giải kết thúc vào hồi..............giờ............................. ngày............tháng............năm..............

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản hòa giải được lập thành năm bản, một bảo giao cho đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; một bản giao cho người bị hại; một bản giao cho người bị áp dụng biện pháp hòa giải; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

ĐẠI  DIỆN CHÍNH QUYỀN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

NGƯỜI BỊ HẠI

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHÁC

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(1) Nếu có nhiều người bị hại tham gia hòa giải thì ghi đầy đủ thông tin của từng người;

(2) Ghi rõ nội dung theo quy định của điểm g khoản 5 Điều 428 BLTTHS.

 

5./ MẪU QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

...............................................

................................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.................. 

 

................., ngày ........... tháng ......... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Tôi: ........................................................................................................................ 

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ............... ngày ......... tháng ........ năm ....... 

của.......................................................................................................................... 

đối với bị can .......................................................................................................... 

về tội: ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

quy định tại khoản .......... Điều ............. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số: ..............  ngày....... tháng .........  năm............... của......................................................................................................................... 

Xét thấy(*):............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm ............ khoản 1 Điều 95 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 36, khoản 3 Điều 426 và Điều 429 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn đối với:

Họ tên: ......................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác:........................................................................................................             

Sinh ngày.............tháng .......... năm ..................tại..............................................       

Quốc tịch:............................; Dân tộc:......................; Tôn giáo: .........................   

Nghề nghiệp: ....................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .........................................................................            

cấp ngày................tháng.............năm ........................Nơi cấp:...........................                                

Nơi cư trú: ...........................................................................................................             

.............................................................................................................................             

 

 

(*) Ghi rõ lý do, căn cứ áp dụng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 95 BLHS.

Giao cho UBND xã/phường/thị trấn:......................................................................       

................................................................................................................................ 

theo dõi, quản lý ......................................................... theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ của người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn là: ................

..........tháng ........... ngày, kể từ ngày........tháng.........năm ....................đến ngày...........tháng...........năm....                

Trong thời hạn thực hiện, người bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nghĩa vụ: Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, chính quyền xã, phường, thị trấn; không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát..................................................         

Nơi nhận:

- VKS................................................................

- Người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;

- Cha, mẹ hoặc người đại diện của người

bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;

- UBND............................................................

- Hồ sơ 02 bản

 

..........................................................

 

 

6./ MẪU QUYẾT ĐỊNH GIAO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

............................ 

..............................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.........................

 

 

..........., ngày ........... tháng ........ năm...............

 

QUYẾT ĐỊNH GIAO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

 

Tôi: .......................................................................................................................           

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ hành vi.....................................................................................................              

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

phạm vào điểm ........... khoản ............. Điều ................. Bộ luật Hình sự;

Xét thấy(1)                                                                                                                                                                                         

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Căn cứ Điều(2) ............ và Điều 418 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Giao cho ông/bà: ....................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

là người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, giám sát đối với:

Họ tên: ............................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác:...............................................................................................................       

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:......................................................   

Quốc tịch:..........................; Dân tộc:...........................; Tôn giáo: ..............................         

Nghề nghiệp: .............................................................................................................. 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ................................................................................             

cấp ngày ............ tháng ........ năm ........................ Nơi cấp:......................................           

Nơi cư trú:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Ông/bà: ....................................................................................................................... 

có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự có mặt của(3) .................................... khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục họ.

Trường hợp(3) ................................. có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì ông/bà:  ........................ phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

 

Nơi nhận:

- VKS....................................................

- Người bị buộc tội;

- Người được giao nhiệm vụ giám sát;

- UBND................................................

- Hồ sơ 02 bản

 

.........................................................................

 

 

(1) Ghi rõ nội dung, căn cứ áp dụng;

(2) Ghi rõ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37  hoặc Điều 39 BLTTHS;

(3) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội.

 

7./ MẪU QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

........................................

.......................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: .............................

 

 

 ..................., ngày ............ tháng.......... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN

GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

 

Tôi:........................................................................................................................... 

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ hành vi........................................................................................................         

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

phạm vào điểm .............  khoản ............ Điều ............ Bộ luật Hình sự;

Xét thấy(1)                                                                                                                                                                                         

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Căn cứ Điều(2) ............... và Điều 418 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/bà:                                                                                                                                                                          

là người giám sát của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi: ............................... 

tại Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát số:................ ngày............tháng ........ năm................ của.................................................................... 

Nay giao cho ông/bà:............................................................................................... 

là người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có trách nhiệm giám sát đối với:

Họ tên: ............................................................................................. Giới tính:.......                

Tên gọi khác:..........................................................................................................          

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:...................................................

Quốc tịch:............................; Dân tộc:................; Tôn giáo: ...................................      

Nghề nghiệp: ........................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .............................................................................            

cấp ngày................tháng.............năm ........................Nơi cấp:............................... 

Nơi cư trú:..............................................................................................................             

............................................................................................................................... 

Ông/bà: .................................................................................................................. 

có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự có mặt của(3) .............................. 

khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục họ.

Trường hợp(3) ...................................................................................................... 

có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì ông/bà...................... 

phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nơi nhận:

- VKS.............................................................

- Người bị buộc tội;

- Người được giao nhiệm vụ giám sát;

- UBND.......................................................

- Hồ sơ 02 bản

 

.....................................................................

 

 

(1) Ghi rõ căn cứ thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(3) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội.