Mẫu số 07b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:     /QĐ-UBND

(3)…….., ngày … tháng … năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công người phối hợp với gia đình thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình*

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(5)……………………. về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Điều 1. Giao cho ông/bà(6):..................................................................................................

Có trách nhiệm trực tiếp phối hợp với gia đình để quản lý, giám sát trong thời gian áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...............................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: ……/…/……; nơi cấp:.......................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:..............................................

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Họ và tên cha: ……………………………….…..sinh ngày:…../…../.....................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ………………………………….…..sinh ngày:…../…../..................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Họ và tên người giám hộ: ……………………….…sinh ngày:…../…../................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Thời gian phối hợp là .... tháng, kể từ ngày ..../..../20.... đến ngày ..../..../20....

Điều 2. Trong thời gian phối hợp, tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch để giám sát người chưa thành niên. Kế hoạch phối hợp giám sát gồm các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ giám sát cụ thể, thời hạn thực hiện và phải được gửi cho tổ chức được phân công phối hợp giám sát và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

2. Giới thiệu tham gia các chương trình học tập, hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng được tổ chức tại địa phương;

3. Giúp đỡ, động viên người chưa thành niên sửa chữa sai phạm.

Điều 3. Ông/bà(7): ……………………………… được hưởng khoản kinh phí hỗ trợ là(8)……………./tháng.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ông/bà(9): ……………………..có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu số 23/TP-TTTM)

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND(10).............(để b/c);
- Gia đình người có tên tại Điều 1 (để biết);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

____________

* Mẫu này được sử dụng để phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát.

(2) Tên cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát.

(3)(11) Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát.

(4)(5) Tên xã/phường/thị trấn.

(6)(7)(9) Tên của người được phân công phối hợp với gia đình thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình.

(8) Khoản kinh phí người được phân công phối hợp với gia đình được hưởng hàng tháng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(10) Tên UBND xã/phường/thị trấn. 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07)

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua ( Mẫu số 06)