Mẫu quyết định số 11

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-THMPQĐXP

...2, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính3

Căn cứ Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm...... do .................................... ký,4

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị:.................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền tại5 ........................... của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ......../QĐ-XPVPHC là: ........................ ghi bằng chữ:.......................... đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:...............................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:............................................

Cấp ngày: ............................. Nơi cấp:...............................................................................

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên6.....................................................................................

Điều 2.

Ông (Bà)/Tổ chức:7..............................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...........................................

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.............................................................................

phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành8.................. của nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ............../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...... nêu trên trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .................

Điều 4. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức9 .................................................... để chấp hành Quyết định. Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 10 ....................................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 và Điều 4; 
- ...................................;
- Lưu: ................ bản.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Mẫu này sử dụng trong trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản (theo Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính).

4 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người đã ra Quyết định xử phạt.

5 Ghi điều khoản ghi số tiền phạt.

6 Ghi cụ thể theo từng trường hợp: cá nhân bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử/mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản được ghi trong quyết định giải thể, phá sản.

7 Ghi rõ tên. Xác định người có nghĩa vụ thi hành tiếp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt theo thứ tự sau: là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc người đang quản lý tài sản của người chết, bị tuyên bố mất tích; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản.

8 Thi hành, hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt.

9 Ghi rõ tên. Xác định người có nghĩa vụ thi hành tiếp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt theo thứ tự sau: là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc người đang quản lý tài sản của người chết, bị tuyên bố mất tích; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản.

10 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.