MQĐ 11

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ........./QĐ-THMPQĐXP
No.: ........./QD-THMPQDXP

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng3
On partly execution of the decision on sanctioning of administrative violation in the field of civil aviations

Căn cứ Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Article 75 of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Pursuant to Article 9 of Decree No 81/2013/ND-CP dated 19/7/2013 of the Government on detailing certain articles and measures to implement Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ...ký;4
Based on the Decision No:....dated...by... on sanctioning of the Administrative violation;

Tôi: ………………………. Chức vụ: ……………. Đơn vị:...
I am: ... ……………………Position:.................... Organization:...

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền tại5 ……………………của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ......./QĐ-XPVPHC là:………………………….. ghi bằng chữ: ………………………………….. đối với:
Article 1. To suspend the application of fining sanctioning form... as referred to in the... Decision No .../QD-XPHVPHC on sanctioning of the administrative violation with an amount of... (in words...) to:

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ông (Bà)/Tổ chức:...
Mr/Mrs/Organization...

Ngày ... tháng ... năm sinh ………………..Quốc tịch: ...
Date of birth... Nationality...

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..
Occupation/Business field...

Địa chỉ/Address...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..
ID card/Decision on organization establishment or Business Registration No.:...

Cấp ngày: ... Nơi cấp:...
Date of issue... Place of issue

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên6...
The reason for suspension of fining: ...

Điều 2.
Article 2

Ông (Bà)/Tổ chức:...
Mr/Mrs/Organization...

Ngày ... tháng ... năm sinh …………………..Quốc tịch: ...
Date of birth... Nationality ...

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính vì mang gậy 3 khúc trong người bị phạt bao nhiêu tiền ?

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..
Occupation/Business field...

Địa chỉ/Address...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:..
ID card/Decision on organization establishment or Business Registration No:....

Cấp ngày: .............. Nơi cấp: ...
Date of issue……… Place of issue

phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành7 …………..của nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ......../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ......... nêu trên trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Shall be subject to/responsible for....as referred to in the Decision No:... /QD-XPVPHC dated ... within...day(s) from the date on which this decision has taken effect.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 
Article 3. This Decision shall take effect from ...

Điều 4. Quyết định này được giao cho:
Article 4. This Decision shall be sent to

1. Ông (Bà)/Tổ chức8 ……………………………………………. để chấp hành Quyết định. Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Mr/Mrs/Organization ... for the implementation. Mr/Mrs/Organization ... reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law.

2.9 ……………………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này.
…………………………………………………….for the implementation./.

 

Nơi nhận:(Copied to):
- Như Điều 2, Điều 4(As mentioned in Article 2 and Article 4);
- ……………………;

- Lưu Hồ sơ (filing….)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

>> Xem thêm:  Hàng triệu thuê bao điện thoại di động phải bổ sung ảnh chụp chân dung chính chủ nếu không muốn bị dừng dịch vụ hoặc bị phạt ?

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization's name according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Mẫu này sử dụng trong trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản theo Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính / This decision use in case of the violator is dead/lost; organization is in dissolution/broke in accordance with Article 75 of Law on Handling the administrative violation.

4 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người đã ra Quyết định xử phạt / Name, Position, Organization of the person issuing the sanction decision.

5 Ghi điều khoản ghi số tiền phạt / Amount of fine.

6 Ghi cụ thể: cá nhân bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử/mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản được ghi trong quyết định giải thể, phá sản / Name of the violator mentioned above.

7 Thi hành, hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt/Confiscation form of exhibit, vehicle related to administrative violation and the applied remedial measure in the sanction decision.

8 Ghi rõ tên. Xác định người có nghĩa vụ thi hành tiếp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt theo thứ tự sau: là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc người đang quản lý tài sản của người chết, bị tuyên bố mất tích; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản/ Full name. Identify person who inheritance to continuously execute the decision on confiscate exhibit, vehicle related to administrative violation and remedial measure in the sanction decision, in order as follow: wife, husband, father, mother, adopted father, adopted mother, son, adopted son or the property manager of the owner/person who declared to be lost; the representative of the dissolution/broke organization.

9 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan/ Name, Position, Organization of the person who implement the Decision; Organization related.

>> Xem thêm:  Năm 2020, hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào ?