MQĐ 07

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ......../QĐ-TTTVPT
No.: ......./QD-TTTVPT

……2, ngày ... tháng ... năm….
…….,date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp
On confiscation of unidentified exhibit, vehicle related to administrative violation in the field of civil aviations

Căn cứ Điều 26 và khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Article 26 and paragraph 4 of Article 126 of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ... ký;
Based on the Decision No: ...dated....by...on temporary seizure of exhibit, vehicle;

Căn cứ kết quả thông báo trên:3....từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm….;
Based on the Notice published on... from...to…..;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……/……….. ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),
Based on the Decision No: ...dated...by... on the delegation of right to handle administrative violations;

Tôi: .................................Chức vụ: …………………………..Đơn vị: ..............................
I am.. ................................Position. .................................. Organization... ..........................

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:
Article 1. To confiscate the following exhibit, vehicle:

4…..

Lý do:5...
Reasons:

Tài liệu kèm theo6....
Related documents:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature

Điều 3. Giao cho:7.... để tổ chức thực hiện Quyết định này.
Article 3. This Decision shall be sent to... for the implementation./.

 

 

Nơi nhận:(Copied to):
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đăng tin và địa điểm niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp / Name of the media which broadcast location and news about public annoucement of indentification of owner/manager/legal user of the exhibit, vehicle.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng) / Name, number, weight, characteristic, status, original, model of the exhibit, vehicle (statitics requires if there is numbers of exhibits, vehicle).

5 Ghi rõ lý do không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận / Reason that not identified the owner/manager/legal user or if the people mention about do not receive them.

6 Liệt kê thêm các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  ............/Document related.

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành Quyết định này/Name, Position, Organization of the person who implement the Decision; Organization related.