B GTVT (UBND TỈNH...)
TNG CC ĐBVN (SỞ GTVT)   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH

T CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

TNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC ĐƯỜNG B VIỆT NAM 
(GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI...)

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …../…../ ….. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải);

Căn cứ khoản ….. Điều ….. Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của:.......................................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức kỳ sát hạch lái xe ………. cho thí sinh khóa ………. củaTrường (Trung tâm)    

Tổng số ……………. thí sinh, gồm các hạng B1: ………. thí sinh, B2: ………… thí sinh v.v... (Danh sách thí sinh dự thi các hạng kèm theo).

Kỳ sát hạch được tiến hành từ ngày ….. /….. / ….. tại Trung tâm sát hạch lái xe:..................

Điều 2. Thành lập Hội đồng sát hạch gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (Bà): .................................. Chức vụ công tác...........................

2. Các Ủy viên:

- Ông (Bà): ........................................ Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.......................... ;

- Ông (Bà):....................................... Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở đào tạo........................ ;

- Ông (Bà):...........................................Tổ trưởng Tổ sát hạch;

- Ông (Bà):............................................Ủy viên thư ký.

Trách nhiệm của từng thành viên do Chủ tịch hội đồng phân công.

Điều 3. Thành lập Tổ sát hạch gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông (Bà): .............................. Tổ trưởng;

2. Ông (Bà):.......................... Sát hạch viên;

3. Ông (Bà): .......................... Sát hạch viên;

4................................................................

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng sát hạch phân công.

Điều 4. Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều….. Thông tư số …../ …../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Kết thúc kỳ sát hạch, lập xong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch tự giải thể.

Điều 5. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Thủ trưởng cơ sở đào tạo, Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe và thí sinh có tên tại các Điều 1, 2, 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu:

TNG CỤC TRƯNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)