MQĐ 05

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ....../QĐ-NTPNL
No.: ......./QD-NTPNL

……2, ngày ... tháng ... năm….
……., date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về nộp tiền phạt nhiều lần trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On multiple payments of the fine in the field of civil aviation

Căn cứ Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Article 79 of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20th 2012

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do ... ký;
Based on the Decision No. .../QD-XPVPHC dated…. by...on sanctioning of administrative violation in the field of civil aviation;

Xét Đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày ... tháng ... năm ... của Ông (Bà)/tổ chức3 ...có xác nhận của4...,
In consideration of the written request for multiple payments of fine by …..Mr/Mrs/organization which has been certified by .........

Tôi: .................................Chức vụ: …………………………..Đơn vị: ..............................
I am.. .................................Position. .................................. Organization... ..........................

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần đối với:
Article 1. A multiple payments of fine shall be applied to

>> Xem thêm:  Công an xử phạt lỗi vi chạy quá tốc độ nhưng không chứng minh lỗi vi phạm có đúng luật ?

Ông (Bà)/Tổ chức: ...
Mr/Mrs/Organization

Ngày ... tháng ... năm sinh …………………….Quốc tịch: ....
Date of Birth …………….Nationality

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...
Occupation/Business filed ………………………..

Địa chỉ/Address: …………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...
ID Card/Decision of organization establishment or Business Registration No………………….

Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...
Date of issue …………….Place of issue: ……………

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là:5……….. , kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... đối với ông (bà)/tổ chức có hiệu lực.
Time limits for the multiple payments shall be … from the date on which the Decision No ……/QD-XPVPHC dated ........ on sanctioning administrative violation against Mr/Mrs has been taken effect.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là6... (bằng chữ ...);
First payment (in words:...)

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ... (bằng chữ ...);
Second payment (in words:...)

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: ... (bằng chữ ...).
Third payment (in words:...)

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature.

Điều 3. Quyết định này được:
Article 3. This Decision shall be:

1. Giao/Gửi Ông (Bà)/Tổ chức ...để chấp hành.
Sent to...Mr/Mrs/Organization for the implementation.

Ông (Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần tại Điều 1 của Quyết định này mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
Mr(Mrs)/Organization shall have responsibility to strictly implement this Decision. In case that time limit for multiple payments as provided for in Article 1 of this Decision has been expired and such payment has not been made voluntarily, they shall be subject to the execution enforcement.

2. Giao7... để tổ chức thực hiện Quyết định này.
Delivered to... for the implementation.

 

 

Nơi nhận:(Copied to):
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính/Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi rõ họ tên/cơ quan, tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần / Name of violating organization which request for multiple payment of fine.

>> Xem thêm:  Tự ý thay đổi màu sơn (kết cấu) của xe máy, mô tô bị xử phạt thế nào ?

4 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận; đối với tổ chức phải có cơ quan thuế hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp xác nhận /Name of local authority where the violator is living in or organization which the violator works for/studies in. If it is certified by organization, it must be certified by tax authority or superior organization of the certifying organization.

5 Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng / Time limits for the multiple payment does not exceed 06 months.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt / The amount of the first payment is at least 40% of total fine.

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan / Name, Position, Organization of the person who implement the Decision; Organization related.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức xử phạt hành chính khi gây tai nạn giao thông theo luật ?