Mu số 06b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:      /QĐ-UBND

(3)…….., ngày … tháng … năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình*

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của .............................................................................................................. ;

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Điều 1. Chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:................................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ………………ngày cấp: ……………; nơi cấp:....................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:..............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Lý do chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trưởng Công an(4)..........................................................................................................

gia đình, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang ở hoặc cơ quan đã gửi hồ sơ (nếu có), cá nhân/tổ chức được giao phối hợp giám sát ……………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hội đồng nhân dân(5).............(để b/c);
- Cán bộ tư pháp – hộ tịch;
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)

* Mẫu này được sử dụng để quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên HĐND xã/phường/thị trấn.

(2)Tên UBND xã/phường/thị trấn.

(3)(4)(5) Tên xã/phường/thị trấn.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu số 23/TP-TTTM)