Mẫu 10b: Quyết định cho phép phổ biến bài hát do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

------------------

Số:            /QĐ-NTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày  …  tháng … năm 20..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép phổ biến bài hát

do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác

-------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn vấn đề bảo lãnh đi nước ngoài ?

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số …./…/QĐ-BVHTTDL ngày ….tháng …. năm ….của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định bài hát ngày ...tháng ... năm…;

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng … năm … của ….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng, đĩa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép phổ biến trên toàn quốc bài hát …. do nhạc sỹ …. là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác.

Điều 2. Cơ quan cấp phép, ………..(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng, đĩa, …………… (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, PQL(01), ….

CỤC TRƯỞNG

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền sở hữu bất động sản đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài