Mẫu 10a: Quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

-------------------

Số:            /QĐ-NTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày ….. tháng …  năm 20..

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

--------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ của hội (Mẫu số 4)

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số …./…/QĐ-BVHTTDL ngày ….tháng …. năm ….của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định bài hát ngày ...tháng ... năm…;

Xét Đơn đề nghị ngày … tháng … năm … của ….. (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng, đĩa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép phổ biến trên toàn quốc bài hát …. do nhạc sỹ …. sáng tác trước năm 1975.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra tai nạ lao động của giám đốc ở lao động-thương binh và xã hội (Phụ lục 03)

Điều 2. Cơ quan cấp phép, ………..(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng, đĩa, …………… (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, PQL(01), ….

CỤC TRƯỞNG

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Phụ lục 5.2)