1. Mẫu quyết định về việc hoàn thuế mới nhất

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc hoàn thuế (Mẫu số 01/QĐHT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../QĐ-...............

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn thuế

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày .....tháng.... năm..... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế;

Căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước số ... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của: ....(Tên người nộp thuế, mã số thuế)...;

Theo đề nghị của .................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hoàn trả cho (Ông/Bà/Tổ chức):..............................................................

Mã số thuế:...........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu.......... ngày cấp:...../....../.........nơi cấp:..................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Tổng số tiền thuế là: ................................................................ đồng

(bằng chữ: ................................................................................................).

Trong đó: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số

TT

Loại Thuế

Tiểu mục

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế

được hoàn

Lý do hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

...

...

...

Tổng cộng

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản

Số tài khoản.............................Tại ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)………………….

Tiền mặt

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước……………………………..

Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là .................... đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

....(Tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- KK, ...........;

- Lưu: VT, ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân

2. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ?

Ngày 05 tháng 11 năm 2013, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 3723/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 267/CT-THNVDTngày 27/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Khoản8 Điều 3, Khoản 1 Điều 11 và Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ những quy định và hướng dẫnnêu trên:

Trường hợp DNTN Phát Hoa sử dụng 12số hóa đơn xuất khẩu lập ngày 31/12/2012 nhưng trong Thông báo phát hành hóađơn gửi cơ quan thuế doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là ngày18/01/2013 thì những hóa đơn này được coi là hóa đơn bất hợp pháp. DNTN PhátHoa không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng hóa, dịch vụxuất khẩu nêu trên. DNTN Phát Hoa bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợppháp khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 Nghị định số51/2010/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Kiên Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay

3. Hoàn thuế GTGT đối với công ty xuất khẩu may mặc ?

Ngày 25 tháng 11 năm 2008, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4483/TCT-KK hoàn thuế GTGT:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4483/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12547/CT-PC ngày 09/10/2008của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớiCông ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2(c.2; c.5) Mục IIIPhần B; điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công đã hoạt động kinh doanh từ nhiều năm có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ tháng 4/2008 trong đó bao gồm thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu và thuế GTGT đầu vào mua sắm tài sản cố định thì Công ty được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo tháng nếu: Số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên; hoặc Công ty vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trongnước, nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trongtháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với sốthuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vàochưa được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát sinh từ 200 triệu đồngtrở lên (thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào củahàng hóa, dịch vụ bán trong nước). Đối với thuế GTGT của tài sản cố định doCông ty mua sắm dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được khấutrừ toàn bộ. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định được xem xét, giải quyếthoàn thuế trong trường hợp trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vàochưa được khấu trừ hết theo hướng dẫn tại điểm 1(a) Mục 1 Phần D Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phốHồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng là gì ? Quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

4. Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế ?

Ngày 25 tháng 06 năm 2014, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 2407/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2407/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang
Trả lời các công văn số 613/CT-KKKT ngày 16 tháng 4 năm 2014, công văn số 828/CT-KKKT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc vướng mắc trong việc chuyển từ đề nghị hoàn thuế sang khấu trừ thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 5 (c.5; c.8) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Khoản 3 (c) Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ hướng dẫn nêu trên:
- Trường hợp người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế ([42]) trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ, sau đó người nộp thuế lập hồ sơ khai bổ sung chuyển số thuế GTGT đã kê khai đề nghị hoàn thuế sang chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]) để khấu trừ tiếp thì:
Nếu người nộp thuế chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế thì trường hợp khai bổ sung này được chấp nhận.
Nếu người nộp thuế đã làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế, cơ quan thuế đã có thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau nhưng chưa ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế không tiếp tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nêu trên trước khi thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.
Đối với các trường hợp nêu trên, cơ quan thuế phải kiểm tra tờ khai thuế GTGT để đảm bảo số thuế đề nghị hoàn nay điều chỉnh sang khấu trừ tiếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ theo quy định.
- Trường hợp người nộp thuế đã kê khai vào chỉ tiêu [42] và đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế đã có thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau và cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra hoặc thanh tra nhưng phát hiện có một phần số thuế đề nghị hoàn không đủ điều kiện hoàn thuế do chưa có chứng từ thanh toán thì cơ quan thuế phải ra quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế, người nộp thuế mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:
Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.
Đối với các hóa đơn GTGT người nộp thuế đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.
- Trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra nhưng phát hiện có một phần số thuế GTGT đề nghị hoàn không đủ điều kiệnhoàn thuế do chứng từ thanh toán không hợp lệ, phần còn lại có chứng từ thanh toán hợp lệ thì được hoàn thuế nhưng số thuế còn lại không đủ điều kiện để xét hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2013 hoặc Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính thì số thuế GTGT có chứng từ thanh toán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ được điều chỉnh sang khấu trừ tiếp.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

5. Hoàn Thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế Hồ Chí Minh ?

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (Tổng Cục Thuế) ban hành Công văn 3806/CT-TTHT 2014 hoàn Thuế giá trị gia tăng Cục thuế Hồ Chí Minh:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3806/CT-TTHT
V/v: Hoàn Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore tại Việt Nam
Địa chỉ: 29 Lê Duẩn -Suite 101 Saigon Tower, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301485291

Trả lời văn bản số GMVF02 102ngày 28/04/2014 của Văn phòng về việc hoàn Thuế giá trị gia tăng (GTGT), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 18 quyđịnh:

“1. Cơ sở kinh doanh nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa đượckhấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý(đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ítnhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấutrừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinhdoanh được hoàn thuế.

…”

+ Tại Điều 19 quy định:

“1. Các cơ sở kinh doanh, tổchức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấutrừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư(giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, cócon dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từkế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngânhàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

2. Các trường hợp cơ sở kinhdoanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kếtchuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của thángtiếp sau.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGTthực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế:

“Hồ sơ hoàn thuế giá trị giatăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy địnhcủa pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tưchưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạtđộng sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoảnthu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trườnghợp Văn phòng đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu còn sốthuế GTGT đầu vào lũy kế từ tháng 6/2009 đến nay chưa được khấu trừ hết đáp ứngcác điều kiện quy định tại Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Văn phòngđược lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT Văn phòng thực hiện theohướng dẫn tại Điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo để Vănphòng biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng. KT 2;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1401–128223 (07/05/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

6. Quy trình lưu trữ hồ sơ hoàn thuế ?

Ngày 03 tháng 11 năm 2011, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành quy trình lưu trữ hồ sơ hoàn thuế:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 3968/TCT-KK
V/v: Lưu trữ hồ sơ hoàn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre
Trả lời công văn số 581/CT-KTr ngày 30/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc lưu trữ hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:
- Mục IV quy định nội dung kiểm tra sau hoàn thuế, trong đó có nội dung giao nhận hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
- Điểm 2 Mục V/A quy định nội dung lưu trữ hồ sơ hoàn thuế, trong đó có nội dung bộ phận kiểm tra sau hoàn thuế lưu trữ hồ sơ hoàn thuế.
Căn cứ quy định trên, bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, sau khi đã trình thủ trưởng cơ quan thuế quyết định hoàn thuế thì có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thuế tại bộ phận, sau 01 năm kể từ ngày ký quyết định hoàn thuế phải chuyển hồ sơ hoàn thuế đến bộ phận lưu trữ thuộc cơ quan thuế để thực hiện lưu trữ theo quy định.
Trường hợp bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đề nghị cung cấp hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau để phục vụ công tác kiểm tra sau hoàn thuế thì:
- Trường hợp hồ sơ chưa chuyển vào kho lưu trữ của cơ quan thuế thì bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau bàn giao hồ sơ cho bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. Hai bên ký giao nhận hồ sơ theo quy định. Bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thuế có liên quan cùng với các văn bản phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã chuyển giao vào kho lưu trữ của cơ quan thuế, bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế cần kiểm tra thì làm thủ tục mượn, trả hồ sơ theo quy định với kho lưu trữ của cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, TNCN, KTNB, TTrT (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như thế nào ? Thủ tục ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân ?