TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............../QĐ-...............

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn thuế

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

 Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 Căn cứ Quyết định số ........... ngày .....tháng.... năm..... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế;

 Căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước số ... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của: ....(Tên người nộp thuế, mã số thuế)...;

 Theo đề nghị của .................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hoàn trả cho (Ông/Bà/Tổ chức):..............................................................

>> Xem thêm:  Không có chứng từ khấu trừ thuế liệu có được hoàn thuế thu nhập cá nhân không ?

Mã số thuế:...........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu.......... ngày cấp:...../....../.........nơi cấp:..................................      

Địa chỉ:.................................................................................................................

Tổng số tiền thuế là: ................................................................ đồng

(bằng chữ: ................................................................................................).

Trong đó:                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số

TT

Loại Thuế

Tiểu mục

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế

được hoàn

Lý do hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Hình thức hoàn trả:                                  

Chuyển khoản 

Số tài khoản.............................Tại ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)………………….

Tiền mặt

>> Xem thêm:  Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mới nhất

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước……………………………..

Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian ...(ghi rõ số ngày)... chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là .................... đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

....(Tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

- Như Điều 3;

- KK, ...........;

- Lưu: VT, ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Áp dụng quy định mới về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa