Mẫu 09: Quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc và sân khấu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

-----------------------

Số:            /QĐ-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

                           …., ngày …   tháng …  năm  ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc và sân khấu

------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

(GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

Căn cứ Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu ngày … tháng … năm; (nếu là bản ghi âm, ghi hình nhập khẩu)

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định ngày … tháng … năm …; (nếu là bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước)

Xét Đơn đề nghị ngày …. tháng … năm … của …..(Tên tổ chức đề nghị cấp phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung:

1. Chương trình:  (….tên chương trình…)

            (Có nội dung chương trình kèm theo)

2. Thời lượng chương trình:

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:

4. ……(Tên tổ chức đề nghị cấp phép)

Điều 2. Nghiêm cấm sửa chữa, xóa bỏ hoặc bổ sung về nội dung, hình thức bản ghi âm, ghi hình kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng …(Phòng Nghiệp vụ), Trưởng phòng Kế toán, Tài chính và (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) ……….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, PQL(01), ....

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

 (Chữ ký, dấu)