CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC

Năm………

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:.................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

STT

Ký hiệumẫu tem

Tên tem rượu

Đơn vị tính

Số lượng sử dụng năm trước

Số lượng tồn đầu năm

Số lượng nhận 10 tháng đầu năm

Ước nhận cả năm

Số lượng sử dụng 10 tháng đầu năm

Ước số lượng sử dụng cả năm

Ước số lượng tồn cuối năm

KH mua năm …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=6+8-10

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

>> Xem thêm:  Mở cửa hàng kinh doanh bán thuốc lá thì phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như thế nào ?

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu

 

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất 2020