CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

……., ngày……… tháng……… năm………

BÁO CÁO

Sử dụng tem rượu

Quý.... năm....

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: số

>> Xem thêm:  Mở cửa hàng kinh doanh bán thuốc lá thì phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như thế nào ?

STT

Ký hiệu mẫu

Tên tem

Ký hiệu

Số tồn đầu kỳ, mua
trong kỳ

Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ

Tồn cuối kỳ

 

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua trong kỳ

Tổng số sử dụng, mất, huỷ

Trong đó

 

Số lượng đã sử dụng

Mất

Hủy

 

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số 
lượng

Số

Số 
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số 
lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất 2020