Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S41b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI

 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Năm tài chính..............

Chứng từ

Giá trị

Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư

Số hiệu

Ngày, tháng

Diễn giải

ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết đầu kỳ

Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên kết trong kỳ

Khoản điều chỉnh  do báo cáo

tài chính của nhà đầu tư và công ty liên kết được lập khác ngày

Khoản điều chỉnh  do nhà đầu tư và công ty liên kết không áp dụng thống nhất

chính sách kế toán

Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty

liên kết nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên kết

Giá trị

ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết cuối kỳ

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Công ty Liên kết A

-

-

Công ty Liên kết B

-

-

.…………..

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)