CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
----------

 

 

S THEO DÕI CP GIY PHÉP XE TẬP LÁI

Số
TT

Biển số đăng ký

Xe của cơ sở đào tạo

Xe hp đồng

Nhãn hiệu

Loại xe

Số động cơ

Số khung

Giy phép xe tập lái

Ghi chú

S giấy phép

Ngày cấp