MẪU SỔ THEO DÕI THỰC HÀNH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ S ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S THEO DÕI

THC HÀNH LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên giáo viên: .............................................................

Biển số xe tập lái:.................................................................

Khóa: ...................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa:..........................Hạng xe                        

Từ ngày:...................... đến ngày                      .

DANH SÁCH HỌC VIÊN

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi cư trú

Số kmthực hành

Điểm thi kiểm tra cuối khóa

Học viên ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngàytháng

Nội dung bài giảng

Địa đim

Số gihọc thực hành

Số km thực hành

Họ tên học sinh vắng mặt

Số nhiên liệu sử dụng

Chữ ký

Có lý do

Không có lý do

Giáo viên

Trưng ban nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên

(về kiến thức, kỹ năng, thái độ, nội dung khác)