Mẫu số 27/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài :………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

SỔ THEO DÕI TRỌNG TÀI VIÊN

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP-TTTM)

 

SỔ THEO DÕI TRỌNG TÀI VIÊN

STT

Họ và Tên trọng tài viên

Ngày, tháng năm sinh

Gii tính

Quốc tịch

S CMND/ Hộ chiếu/ ngày cấp,nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

Ngày kết nạp vào Tổ chức trọng tài

Ngày xóa tên, rút khỏi Tổ chức trọng tài

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm….. )

Tổng số trọng tài viên đang làm việc:………………………………………………………………………………………

Tổng số trọng tài viên đã kết nạp trong năm:………………………………………………………………………………………

Tổng số trọng tài viên đã rút trong năm:………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số