Mẫu B12        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH – KHÓA HỌC ……

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo:..……………

…………………………………………………………………………………....….

Thuộc tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...……..……………………………

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh khóa học với nội dung sau:

 

Tổng số học viên dự kiến tuyển:………………………………………………….

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê

Số học viên là người Việt Nam:…...……………………………………………...

Số học viên là người nước ngoài:…...……………………………………………

Số lớp dự kiến:…...……………………………………………….……………….

Thời gian học:……………………………………………………..……………….

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………

………………………………………………………………………....……………

…………………………………………………………………......…………………

…………………………………………………………………….....………………

…………………………………………………………………….......………………

 

 

 TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO

                             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 

 

(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức như thế nào ?